Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Miljöledningssystem

Befattningsbeskrivning - Miljö- och miljöskyddsstrateg

Dokument framtaget som stöd eller exempel för den som ska skapa en befattningsbeskrivning för person som ska ha särskilt ansvar för miljö- och miljöskyddsarbete.

Befattningsbeskrivning bör utgöra bilaga till aktuellt anställningsavtal och omfattar bland annat:

 • Befattnings och uppdragsbeskrivning
 • Arbetsuppgifter
 • Vad miljöarbetet ska kännetecknas av
 • Vilka styrande dokument som gäller för befattningen

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Dokumentförteckning - Miljöledningssystem

Dokumentet dokumentförteckning är framtaget som stöd för ökad kontroll på styrande, stödjande dokument och annan information som inryms miljöledningssystemet. Dokumentet och dess struktur kan vara ovärderligt vid exempelvis ändringshanteringsarbete, genomförande av revision m.m. Organisationen får en förteckning som på ett samlat och strukturerat sätt visar de dokument som finns inom miljöledningssystemet. I samband med att ovan punkt ”dokumentstyrning” fastställts och införlivats i organisationen blir varje dokument spårbart vilket exempelvis underlättar för en person som har ett informationsansvar.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Dokumentstyrning - Miljöledningssystem

Dokumentet dokumentstyrning för miljö- och miljöskydd är ett stöd för att organisationen ska ha kontroll på den information som ingår miljöledningssystemet. Syftet med styrningen är att beskriva hur dokument inom miljöledningssystemet och det som inryms miljöledningssystemet ska upprättas, fastställas, kommuniceras, publiceras, arkiveras, ändras och gallras. Dokumentstyrningen ska vara effektiv i sin natur och i grunden baseras på organisationens unika behov eller krav.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Ledningens genomgång - Miljöledningssystem

Dokumentet ledningens genomgång är framtaget som stöd som exempel på relevanta kontrollfrågor och frågor som bör avhandlas vid ledningens genomgång av miljöledningssystemet. Ledningen har införlivat miljöledningssystemet i organisationen och fastställt styrningen, det innefattas ledningens åtagande att följa upp hur verkningsfullt miljöledningssystemet är, för att bland annat fortsatt kunna ta relevanta beslut rörande miljöledningssystemet.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Metodstöd riskhantering - Miljöledningssystem

Metodstöd för riskanalys och riskhantering är framtaget som stöd till den person som ska genomföra riskanalys och riskhanteringsprocess. I dokumentet finns en inarbetad åtgärdsplan. Organisationen får riskanalys, riskhantering samt åtgärdsplan dokumenterat.

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Miljö- och miljöskyddspolicy

Detta dokument är ett exempel på ett styrande dokument och är framtaget som ett stöd för den som ska skapa en policy eller som vill se ett exempel eller utveckla den vidare för att passa sin egna organisation. Ett policydokument ska fastställas av en organisations högsta ledning. ISO 14001:2015 kvalitetsledningssystem ställer krav på att miljöpolicy ska finnas och vad den ska innehålla. Omvärldsbevakning inom ISO-standarder berättar att en policy utgör den fundamentala grunden för ett ledningssystem oavsett ämnesområde.
Miljöpolicy innehåller grunder som ska ingå en policy, den visar exempel på:

 • Ansvar, organisation och kompetens
 • Åtagande och omfattning
 • Miljömål och miljöplan/er
 • Förenlighet med bindande krav
 • Dokumentstyrning och dokumentation
 • Uppföljning och förbättringsarbete
 • Egenkontroll, uppföljning
 • Rapportering och utvärdering

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Miljöplan

Dokument för den eller de som ska planera miljöskyddsarbetet inom exempelvis en avdelning eller enhet. Miljöplan/er är också att betrakta som en redovisande sammanställning/dokument, då det kan tänkas att planen omfattar mycket information som exempelvis resultat av genomförda kontroller m.fl. Miljöplanen innehåller även relevanta informationer och instruktioner om hur aktiviteter och processer är uppbyggda eller ska hanteras m.fl.

För att nämna några exempel så omfattar en mijöplan bland annat:

 • Organisation och ansvar
 • Miljömål
 • Egenkontrollprogram
 • Beskrivningar av olika ämnen, objekt, funktioner (ex vis områden, fastigheter, lokal, ytor, verktyg m fl.) som används för aktiviteter och processer som är kopplat till miljö, miljöskydd samt hot och risker för miljö- och miljöskydd
 • Stödsystem
 • Hantering av incidenter (miljö- eller miljöskyddsincidenter)

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Rapport avvikelse och korrigerande åtgärd - Miljöledningssystem

Dokumentet rapport för avvikelse och korrigerande åtgärd är framtaget som stöd, dels för att ha ett fastställt metodstöd för att rapportera, men också för att miljö- och miljöskyddsincidenter ska dokumenteras och förmedlas till rätt personer inom organisationen. Detta fastställda system visar på nyttan för andra aktiviteter för miljö- och miljöskyddsarbetet. Bland annat bör sammanställningar av rapporter för avvikelser, korrigerande åtgärder, fel eller klagomål utgöra del av underlag för exempelvis återkommande riskanalys och riskhanteringsprocess, statistiskt underlag för ledningens genomgång m fl.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Riktlinjer för miljö och miljöskydd

Dokument framtaget företrädesvis för resligare chefer eller andra utsedda personer som har ett ansvar för exempelvis förvaltning, planering, utveckling eller liknande och utgör ett stöd för vad som ska beaktas och tas omhand i miljöskyddsarbetet både operativt och administrativt. För att nämna några exempel, så avhandlar och upplyser riktlinjerna om att:

 • Ansvar ska vara dokumenterat
 • Det ska finnas styrning för vilka mätetal som är relevanta, hur de ska tas omhand och följas upp etc
 • Ange hur frekvent egenkontroller, utvärderingar eller liknande aktiviteter ska utföras
 • Det ska finnas rutiner för att hantera fel, avvikelser, klagomål och identifiera, bedöma och behandla förekommande hot och risker (betydande miljöaspekter)
 • Organisationens verksamheters miljöaspekter ska inrymmas i en miljöplan och vad den planen ska innehålla

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Uppföljning av åtgärdsplan (handlingsplan) - Miljöledningssystem

Detta dokument ska användas som stöd för att visa på ett fastställt metodstöd för att genomföra och eller följa upp åtgärder (åtgärdsplan/handlingsplan eller program).

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Utbildningsregister - Miljöledningssystem

Dokumentet utbildningsregister för miljö- och miljöskydd är framtaget som stöd för att organisationen ska uppfylla ISO 14001:2015 krav på att kunskap och kompetens ska dokumenteras och att organisationen över tid ska ha kontroll på sitt humankapitals kunskaper och kompetens. Dokumentet förenklar organisationens kontroll på vilka personer i verksamheten som bör erhålla information och utbildning inom miljö och miljöskydd.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp