Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Kvalitetsledningssystem

Befattningsbeskrivning - Kvalitetsansvarig

Dokument framtaget som stöd eller exempel för den som ska skapa en befattningsbeskrivning för person som ska ha särskilt ansvar för kvalitetsarbete.

Befattningsbeskrivning bör utgöra bilaga till aktuellt anställningsavtal och omfattar bland annat:

 • Befattnings- och uppdragsbeskrivning
 • Arbetsuppgifter
 • Vad kvalitetsarbetet ska kännetecknas av
 • Vilka styrande dokument som gäller för befattningen

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Dokumentförteckning - Kvalitetsledningssystem

Dokumentet dokumentförteckning är framtagen som stöd för ökad kontroll på styrande, stödjande dokument och annan information som inryms kvalitetsledningssystemet. Dokumentet och dess struktur kan vara ovärderligt vid exempelvis ändringshanteringsarbete, genomförande av revision m.fl.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Dokumentstyrning - Kvalitetsledningssystem

Dokumentet dokumentstyrning för kvalitet är ett stöd för att organisationen ska ha kontroll på den information som ingår i kvalitetsledningssystemet. Syftet med styrningen är att beskriva hur dokument inom kvalitetsledningssystemet, och det som inryms kvalitetsledningssystemet, ska upprättas, fastställas, kommuniceras, publiceras, arkiveras, ändras och gallras. Dokumentstyrningen ska vara effektiv i sin natur och i grunden baseras på organisationens unika behov eller krav.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Kvalitetsplan

Dokument för den eller de som ska planera kvalitetsarbetet inom exempelvis en avdelning eller enhet. Kvalitetsplanen är också att betrakta som en redovisande sammanställning, då det kan tänkas att planen omfattar mycket information som exempelvis resultat av genomförda kontroller m.m. Kvalitetsplanen innehåller även relevant information och instruktioner om hur aktiviteter och processer är uppbyggda eller ska hanteras m.m.

För att nämna några exempel så omfattar en kvalitetsplan bland annat:

 • Organisation och ansvar
 • Kvalitetsmål
 • Egenkontrollprogram
 • Beskrivningar av olika ämnen och slag (ex vis områden, fastigheter, lokal och ytor som används för aktiviteter och processer)
 • Stödsystem
 • Hantering av incidenter

Finns som: Word 2010

695 kr Köp

Kvalitetspolicy

Dokumentet kvalitetspolicy är ett exempel på ett styrande dokument och är framtaget som ett stöd för den som ska skapa en policy eller som vill se ett exempel eller utveckla den vidare för att passa sin egen organisation. Ett policydokument ska fastställas av en organisations högsta ledning. ISO 2009:2015 kvalitetsledningssystem ställer krav på att kvalitetspolicy ska finnas och vad den ska innehålla. Omvärldsbevakning inom ISO-standarder berättar att en policy utgör den fundamentala grunden för ett ledningssystem oavsett ämnesområde.

Kvalitetspolicy innehåller grunder som ska ingå en policy, den visar exempel på:

 • Ansvar, organisation och kompetens
 • Åtagande och omfattning
 • Kvalitetsmål och kvalitetsplaner
 • Förenlighet med bindande krav
 • Dokumentstyrning och dokumentation
 • Uppföljning och förbättringsarbete
 • Egenkontroll, uppföljning
 • Rapportering och utvärdering

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Ledningens genomgång - Kvalitetsledningssystem

Dokumentet ledningens genomgång är framtaget som stöd med exempel på relevanta kontrollfrågor och frågor som bör avhandlas vid ledningens genomgång. Ledningen har införlivat kvalitetsledningssystemet i organisationen och fastställt styrningen, det innefattas ledningens åtagande att följa upp hur verkningsfullt kvalitetsledningssystemet är, för att bland annat fortsatt kunna ta relevanta beslut rörande kvalitetsledningssystemet.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Metodstöd behovs-, riskanalys och riskhantering

Dokumentet rapport för fel, avvikelse, klagomål och korrigerande åtgärd är framtagen som stöd, dels för att ha ett fastställt metodstöd för att rapportera, men också för att tillbud och incidenter ska dokumenteras och förmedlas till rätt personer inom organisationen. Detta fastställda system visar på nyttan för andra aktiviteter och då är den i sammanställd form, på ett spårbart sätt. Bland annat bör sammanställningar av rapporter för fel, avvikelser, klagomål och korrigerande åtgärder utgöra del av underlag för återkommande riskanalys och riskhanteringsprocess.

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Rapport för fel, avvikelse, klagomål och korrigerande åtgärd - Kvalitet

Dokumentet rapport för fel, avvikelse, klagomål och korrigerande åtgärd är framtagen som stöd, dels för att ha ett fastställt metodstöd för att rapportera, men också för att tillbud och incidenter ska dokumenteras och förmedlas till rätt personer inom organisationen. Detta fastställda system visar på nyttan för andra aktiviteter och då är den i sammanställd form, på ett spårbart sätt. Bland annat bör sammanställningar av rapporter för fel, avvikelser, klagomål och korrigerande åtgärder utgöra del av underlag för återkommande riskanalys och riskhanteringsprocess.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Riktlinjer för kvalitetsarbete

Dokument framtaget företrädesvis för resligare chefer eller andra utsedda personer som har ett ansvar för exempelvis förvaltning, planering, utveckling eller liknande och utgör ett stöd för vad som ska beaktas och tas omhand i kvalitetsarbetet både operativt och administrativt.

För att nämna några exempel, så avhandlar och upplyser riktlinjerna om att:

 • Ansvar ska vara dokumenterat
 • Det ska finnas styrning för vilka mätetal som är relevanta, hur de ska tas omhand och följas upp etc
 • Ange hur frekvent egenkontroller, utvärderingar eller liknande aktiviteter ska utföras
 • Det ska finnas rutiner för att hantera fel, avvikelser, klagomål och identifiera, bedöma och behandla förekommande hot och risker
 • Att organisationens avdelningar och enheter ska inrymmas kvalitetsplan och vad den ska innehålla

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Utbildningsregister - Kvalitetsledningssystem

Dokumentet utbildningsregister för kvalitet är framtaget som stöd för att organisationen ska uppfylla ISO 9001:2015 krav på att kunskap och kompetens ska dokumenteras och att organisationen över tid ska ha kontroll på sitt humankapitals kunskaper och kompetens. Dokumentet förenklar organisationens kontroll på vilka personer i verksamheten som bör erhålla information och utbildning inom kvalitetsarbetet, men även annan kompetens eller kunskap.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp