Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Självständiga fullmakter

Den vanliga konstellationen, vid självständiga fullmakter, innehåller tre olika rättsförhållanden.

 • Det första är det mellan fullmäktigen och fullmaktsgivaren (ofta benämnd som huvudmannen). Deras avtal är ett sysslomannaavtal med uppdraget från fullmaktsgivaren till fullmäktigen.
 • Det andra det mellan fullmaktsgivaren (huvudmannen) och tredje man. Det är det egentliga avtalet, t.ex. en köp- eller säljsituation.
 • Det tredje är mellan fullmäktigen (med stöd av fullmakt) och tredje man. Det är inte en avtalsrättslig konstruktion utan vad som kallas ett utomobligatoriskt rättsförhållande (utom kontraktsförhållande).

Förekommande i affärslivet är självständiga fullmakter där fullmaktsgivaren inskränker fullmäktigens befogenhet i en avtalssituation i syfte att uppnå ett bättre resultat i förhållande till tredje man. Detta kan uppnås genom att t.ex. frågan om max- eller minimipris inte uttrycks i fullmakten.

Fullmaktsmandat

Fullmaktsreglerna omfattar många olikartade situationer. Vari en fullmakt består i och hur dess gränser fastställs har dock lagstiftaren inte gått in på, utan man förutsätter att fullmakten sammanfaller med själva uppdraget, vilket kallas fullmaktsmandat. 

Ställningsfullmakt

Dokumentet Bankfullmakt - Förenklad är en typ av ställningsfullmakt där ett eller flera angivna ombud medges rätt att på företags vägnar antingen kvittera och uppbära valuta av visst slag, eller en preciserad summa från visst bankkonto med en preciserad giltighetstid.

Bankfullmakt - Förenklad

Det som grundar en ställningsfullmakt är inte som vid andra fullmakter en viljeförklaring utan en viss ställning. Typexemplet är att en ställningsfullmakt anges i anställningsavtal.

Hur ser behörighetens gränser ur för ställningsfullmakter?

Detta är beroende dels av ställningens karaktär och bestäms snarare av sedvänja än av lag.

Fullmakt vid dödsbo

En annan typ av fullmakt att förete i bank är fullmakt som medges av dödsbodelägare i dödsbo. Ombudet medges rätt att å dödsboets vägnar företa de rättshandlingar som dödsbodelägarna tillstyrkt och för att fullmakten ska gälla krävs dels att den registrerade bouppteckningen efter den avlidne uppvisas på banken dels att testamente (om sådant finns) ska visas upp. Meningen är att kretsen av dödsbodelägare ska säkras och att övriga formaliteter äger sin riktighet.

Dödsbodelägare behöver känna till att avtal som den avlidne träffat före dödsfallet får bindande verkan för dödsboet. Alla abonnemangstjänster som TV och telefoni behöver aktivt sägas upp av dödsbodelägare. Dödsbodelägarna behöver även vara varse att det kan förekomma gemensam användning av annan person på något konto.

Fullmakt - Dödsbo

Bouppteckning

Uppdragsfullmakt

Fullmakt som avser visst avgränsat uppdrag kallas uppdragsfullmakt.

Fullmakt - Enkel

Fullmakt - Försäljning fastighet

Fullmakt - Köp fastighet

Generalfullmakt

Generalfullmakt är en vid fullmakt och fullmäktigen är en särskild förtroendeman som självständigt och oinskränkt får förvalta och företräda fullmaktsgivarens samtliga ekonomiska intressen i Sverige och utlandet.

Denna typ av fullmakt är vanligt förekommande i affärslivet för handelsagenter.

Generalfullmakt

Generalfullmakter är inte avhandlade i Avtalslagen utan hamnar istället under reglerna om kommission. Kommissionären (fullmäktigen) handlar i eget namn för annans räkning och det beskrivs som indirekt representation. Kommissionsavtal tecknas mellan kommissionären och kommittenten (huvudmannen).

Kommissionsavtalets upphörande

32 § Om kommittenten återkallar eller kommissionären avsäger sig uppdraget, upphör kommissionsavtalet, även om återkallelsen eller avsägelsen sker utan fog.

I 43 § finns bestämmelser om skadestånd.

Rättegångsfullmakt

Rättegångsfullmakt är en annan typ av vid fullmakt som ombud fått av part att föra dennes talan i rättegång. Domstolen har möjlighet att avvisa den som bedöms olämplig i något avseende.

Rättegångsfullmakt

Toleransfullmakt

I vissa fall kan bundenhet uppstå för fullmaktsgivare (huvudman) som tidigare låtit viss person förhandla för hans räkning.