Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Planering

Avsnitt 6 planering avhandlar krav för hur organisationen ska beakta miljömål i sin affärs- och verksamhetsplanering så att den är förenlig med att kunna uppnå dessa på ett tillfredsställande sätt. Detta ställer krav på planering och val av införande av fastställda strukturer, metodstöd, beprövad utvärderingsteknik, styrning för arbetssätt, kompetens, resurstilldelning, teknisk och maskinell och utrustning med flera.

Miljö-, hot och risker ska beaktas i all planering, de ska identifieras, bedömas och behandlas för miljöledningssystemet och dokumenteras. Standarden kretsar vid fem nyckelområden: ledarskap, strategiskt sammanhang, analys av intressenters behov, förväntningar och krav, kommunikation, risker och möjligheter och livscykelperspektiv. Dessa är utformade för att öka företagets motståndskraft för att miljö-, hot och risker realiseras samt för att öka konkurrensfördelar.

Organisationen ska ha aktuell och verkningsfull incidenthantering och beredskap för att skydda, miljö och miljöskydd.

Avsnitt planering avhandlar:

 • Åtgärder för att hantera risker och möjligheter
 • Miljöaspekter
 • Bindande krav
 • Planering av åtgärder
 • Miljömål och planering för att uppnå dem
 • Planering av åtgärder för att uppnå miljömål

Åtgärder för att hantera risker och möjligheter

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla den eller de processer som behövs för att uppfylla kraven i 6.1.1 till 6.1.4. När organisationen planerar miljöledningssystemet ska den beakta:

 • De frågor som hänvisas till i 4.1b samt de krav som hänvisas till i 4.2
 • omfattningen av miljöledningssystemet och avgöra risker och möjligheter rörande organisationens miljöaspekter (se 6.1.2), bindande krav (se 6.1.3) och andra frågor och krav, som identifierats i 4.1 och 4.2, och som behöver hanteras för att ge en försäkran om att miljöledningssystemet kan uppnå avsedda resultat
 • Förebygga eller minska oönskade effekter, inklusive möjlig påverkan på organisationen från externa miljöförhållanden
 • Uppnå ständig förbättring

Inom miljöledningssystemets omfattning ska organisationen fastställa potentiella nödlägen, inklusive sådana som kan ha miljöpåverkan.

Organisationen ska upprätthålla dokumenterad information rörande:

 • Risker och möjligheter som behöver hanteras,
 • Den eller de processer som behövs enligt 6.1.1 till 6.1.4, i den omfattning som är nödvändig för att ha tilltro till att de utförs som planerat

Miljöaspekter

Inom miljöledningssystemets omfattning ska organisationen fastställa miljöaspekterna för sådana aktiviteter, produkter och tjänster som den kan styra och sådana som den kan påverka, samt deras miljöpåverkan, under beaktande av ett livscykelperspektiv.
Vid fastställande av miljöaspekter ska organisationen ta hänsyn till:

 • Förändring, inklusive planerad eller ny utveckling, samt nya eller ändrade aktiviteter, produkter och tjänster
 • Onormala förhållanden och rimligt förutsägbara nödlägen
 • Organisationen ska fastställa vilka aspekter som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan, dvs. betydande miljöaspekter, genom användning av fastställda kriterier
 • Organisationen ska i lämplig omfattning kommunicera sina betydande miljöaspekter inom organisationens olika nivåer och funktioner
 • Organisationen ska upprätthålla dokumenterad information rörande:
  - Miljöaspekter och åtföljande miljöpåverkan
  - Kriterier som används för fastställande av betydande miljöaspekter
  - Betydande miljöaspekter

Bindande krav

Organisationen ska fastställa eller:

 • Ha tillgång till de bindande krav som rör dess miljöaspekter
 • Hur dessa bindande krav är tillämpliga på organisationen
 • Ta hänsyn till dessa bindande krav när miljöledningssystemet upprättas, införs, underhålls och ständigt förbättras
 • Upprätthålla dokumenterad information om dess bindande krav

Planering av åtgärder

Organisationen ska planera, åtgärder för att hantera sina:

 • Betydande miljöaspekter
 • Bindande krav
 • Risker och möjligheter som identifieras i 6.1.1b hur den ska:
  - Integrera och införa åtgärderna i miljöledningssystemets processer eller andra verksamhetsprocesser
  - Utvärdera om åtgärderna har gett avsedd verkan

Miljömål och planering för att uppnå dem

Organisationen ska upprätta miljömål, med hänsyn tagen till organisationens betydande miljöaspekter och bindande krav, under beaktande av dess risker och möjligheter.
Miljömålen ska vara förenliga med och eller:

 • Miljöpolicy
 • Att vara mätbara, där det är praktiskt möjligt
 • Övervakningsprocesser
 • Kommuniceras
 • Uppdateras efter behov
 • Information om miljömål ska dokumenteras och bevaras

Planering av åtgärder för att uppnå miljömål

Organisationen ska beakta hur åtgärder för att uppnå miljömålen kan integreras i organisationens verksamhetsprocesser. När organisationen planerar för hur den ska uppnå sina miljömål ska den avgöra:

 • Vad som ska göras
 • Vilka resurser som kommer att krävas
 • Vem som ska vara ansvarig
 • När det ska vara genomfört
 • Hur resultaten ska utvärderas, vilket innefattar indikatorer för övervakning av framsteg mot uppnående av mätbara miljömål

Dokument
Metodstöd riskhantering - Miljöledningssystem
Miljöplan