Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Verksamhet

Avsnitt 8 avhandlar planering och styrning av verksamheten. Organisationen måste upprätta, genomföra, kontrollera och behålla de processer som behövs för att uppfylla miljöledningssystemets miljö- och miljöskyddskrav.

Riskanalys och riskhantering ska periodiskt och återkommande genomföras och åtgärder vidtas för att uppfylla miljömål. Detta kan ske genom att man fastställer driftskriterier för processerna och genomför kontrollen över processerna, i enlighet med driftskriterierna. Kontroller kan innefatta tekniska kontroller och mätning. Kontroller kan implementeras efter en hierarki t ex eliminering/bygger bort/avslutar, substitution/överföring, administrativ. Kontroller kan utföras av intern eller extern personal och utformas som administrativa, tekniska eller mekaniska hjälpmedel.

Organisationen måste kontrollera planerade förändringar som kan medföra att miljö-, hot och risker realiseras och vidta förebyggande åtgärder. Då oavsiktliga och eller oönskade händelser inträffar så måste organisationen hantera och eller granska följderna och vidta åtgärder för att mildra negativa effekter och förebygga liknande händelser i framtiden. Det ska finnas ett incidenthanteringssystem och aktuell beredskap för att rapportera, handla vid miljö- och eller miljöskyddsincidenter.

Organisationen måste också se till att outsourcade processer styrs och är förenliga med miljöpolicy och dit hörande bestämmelser, detta ska vara avtalsreglerat. Typ och omfattning av kontroller som ska tillämpas på processerna måste definieras inom miljöledningssystemet.

Organisationen ska bestämma sina miljökrav för upphandling av produkter och tjänster efter behov och hur de internt ska hanteras. Organisationen måste kommunicera sina relevanta miljökrav internt och till externa leverantörer och samarbetspartners. Det måste överväga behovet av att ge information om potentiell och väsentlig miljöpåverkan i samband med transport eller leverans, användning, upphörande användning/behandling/hantering och slutförvaring av sina produkter och tjänster.

Organisationen måste upprätthålla dokumenterad information i den utsträckning det är nödvändigt för att ha förtroende för att processerna har genomförts enligt organisationens planering.

Avsnittet verksamhet avhandlar:

 • Planering och styrning av verksamheten
 • Beredskap och agerande vid nödlägen

Planering och styrning av verksamheten

Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och styra de processer som behövs för att uppfylla krav och utföra de åtgärder som fastställts i 6.1 och 6.2 genom att:

 • Upprätta kriterier för dessa processer
 • Införa styrning av processerna enligt kriterierna

Organisationen ska även styra planerade ändringar och granska konsekvenserna av oavsiktliga ändringar samt vid behov vidta åtgärder för att motverka negativa effekter på miljö- och miljöskydd.

Organisationen ska säkerställa att utkontrakterade processer är styrda eller påverkade. Typ och omfattning av den styrning eller påverkan som ska tillämpas på processerna ska definieras inom miljöledningssystemet.

I överensstämmelse med ett livscykelperspektiv ska organisationen:

 • Upprätta styrning, i lämplig omfattning, för att säkerställa att miljökraven hanteras under konstruktions- och utvecklingsprocessen för produkten eller tjänsten, under beaktande av varje del av dess livscykel
 • Fastställa lämpliga miljökrav för upphandling av produkter och tjänster
 • Kommunicera relevanta miljökrav till externa leverantörer, inklusive entreprenörer
 • Beakta behovet av att ge information rörande potentiell, betydande miljöpåverkan som kan kopplas till transport eller leverans, användning, hantering efter avslutad livslängd och slutlig avfallshantering av dess produkter och tjänster
 • Organisationen ska upprätthålla dokumenterad information i den omfattning som är nödvändig för att ha tilltro till att processerna har utförts som planerat

Beredskap och agerande vid nödlägen

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla incidenthantering och beredskap för de processer som behövs för att förbereda sig för och agera vid potentiella miljö-, eller miljöskyddsincidenter, organisationen ska:

 • Förbereda sig genom att planera åtgärder för att förebygga eller mildra negativ miljöpåverkan till följd av nödlägen
 • Agera vid faktiska nödlägen
 • Vidta åtgärder för att förhindra eller mildra konsekvenserna av miljö-, eller miljöskyddsincidenter, lämpliga för nödlägets omfattning och potentiella miljöpåverkan
 • Regelbundet öva planerade responsåtgärder, där så är praktiskt möjligt
 • Regelbundet granska och revidera processer och planerade responsåtgärder, i synnerhet efter inträffade nödlägen eller övningar
 • I lämplig omfattning tillhandahålla relevant information och utbildning rörande incidenthantering och beredskap till relevanta intressenter, inklusive personer som utför arbete inom eller åt organisationen
 • Organisationen ska upprätthålla dokumenterad information i den omfattning som är nödvändig för att ha tilltro till att processerna har utförts som planerat
 • Där så är praktiskt möjligt, ska organisationen även regelbundet öva sin incidenthantering och beredskap

Utvärdering av prestanda

Avsnittet 9 handlar om att mäta och utvärdera ditt miljöledningssystem för att säkerställa att det är effektivt och att det ständigt förbättras. Du måste överväga vad som ska mätas, metoderna som används och när data ska analyseras och rapporteras. Organisationen ska bestämma i planeringsfaser då miljömål utformas vilken information de behöver för att utvärdera miljöprestanda och effektivitet.

När miljöledningssystemet är implementerat kräver ISO 14001 att mätdata övervakas för att:

 • Utvärdera effektiviteten
 • Objektivt utvärdera hur väl minimkraven i standarden är uppfyllda
 • Verifiera i vilken utsträckning organisatoriska, intressenters och juridiska behov, förväntningar och krav har uppfyllts
 • Granska miljöledningssystemets lämplighet, tillräcklighet, effektivitet och effektivitet
 • Visa att planeringen har genomförts framgångsrikt
 • Bedöma olika processernas prestanda
 • Bestämma om behov eller möjligheter till förbättringar av miljöledningssystemet
 • Interna revisioner ska kunna genomföras och för att säkerställa att resultaten av dessa granskningar rapporteras till relevant förvaltning

Ledningens utvärdering ska bevaras och skyddas som bevis.

Avsnittet avhandlar:

 • Övervakning, mätning, analys och utvärdering
 • Utvärdering av efterlevnad
 • Intern revision
 • Internt revisionsprogram
 • Ledningens genomgång

Övervakning, mätning, analys och utvärdering

Organisationen måste övervaka, mäta, analysera och utvärdera miljöprestanda. Den måste bestämma vad som behöver övervakas och mätas och, i tillämpliga fall, metoderna för övervakning, mätning, analys och utvärdering för att säkerställa giltiga resultat. Det måste fastställa kriterierna för vilka miljöprestanda och dess lämpliga indikatorer ska utvärderas. Det måste också bestämmas när övervakning och mätning ska utföras och när resultaten från övervakning och mätning analyseras och utvärderas. Organisationen måste se till att kalibrerad eller verifierad övervaknings- och mätutrustning används. Organisationen måste kommunicera relevant information om miljöprestanda både internt och externt, vilket identifieras i sina kommunikationsprocesser och enligt vad som krävs av dess efterlevnadskrav. Organisationen måste behålla lämplig dokumenterad information som bevis på övervakning, mätningar, analyser och utvärderingsresultat.

Utvärdering av efterlevnad

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla den eller de processer som behövs för att utvärdera efterlevnad av bindande krav. 

Organisationen ska:

 • Fastställa frekvensen för utvärdering av efterlevnad
 • Utvärdera efterlevnad och vid behov vidta åtgärder
 • Underhålla kunskap om, och förståelse för efterlevnadsstatus
 • Organisationen ska bevara dokumenterad information som belägg för resultaten av utvärdering av efterlevnad.

Intern revision

Organisationen ska med planerade intervall genomföra interna revisioner för att få information om huruvida miljöledningssystemet, överensstämmer med:

 • Organisationens egna krav på sitt miljöledningssystem
 • Att kraven i denna standard har införts och underhållits på ett ändamålsenligt sätt

Internt revisionsprogram

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla ett eller flera interna revisionsprogram, vilket innefattar frekvens, metoder, ansvar, planeringskrav och rapportering av interna revisioner.

När det interna revisionsprogrammet upprättas ska organisationen beakta de berörda processernas betydelse för miljön, ändringar som påverkar organisationen och resultaten från tidigare revisioner.

Organisationen ska:

 • Definiera revisionskriterier och omfattning för varje revision
 • Välja revisorer och genomföra revisioner på ett sätt som säkerställer revisionsprocessens objektivitet och oberoende
 • Säkerställa att revisionsresultaten rapporteras till relevanta ledningsfunktioner
 • Organisationen ska bevara dokumenterad information som visar genomförandet av revisionsprogram och revisionsresultat

Ledningens genomgång

Högsta ledningen ska med planerade intervall ha en genomgång av organisationens miljöledningssystem för att säkerställa systemets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan.

Ledningens genomgång ska innefatta beaktande av eller förändringar i:

 • Status för åtgärder som beslutats vid ledningens tidigare genomgångar
 • Externa och interna frågor som är relevanta för miljöledningssystemet
 • Intressenters behov och förväntningar, inklusive bindande krav
 • Dess betydande miljöaspekter
 • Risker och möjligheter
 • I vilken utsträckning organisationens miljömål har uppnåtts
 • Information om organisationens miljöprestanda, vilket innefattar trender i fråga om:
  - Avvikelser och korrigerande åtgärder
  - Resultat från övervakning och mätning
  - Efterlevnad av bindande krav
  - Revisionsresultat
  - Resursers tillräcklighet
  - Relevant kommunikation från intressenter, inklusive klagomål
  - Beakta förbättringsförslag och möjligheter till förbättring

Resultatet av ledningens genomgång ska omfatta

 • Slutsatser om miljöledningssystemet är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt
 • Beslut som rör möjligheter till ständig förbättring
 • Beslut som rör behov av ändring av miljöledningssystemet, inklusive resurser
 • Åtgärder, om så behövs, när miljömål inte uppnåtts
 • Möjligheter att förbättra integrering av miljöledningssystemet i andra verksamhetsprocesser, om så behövs
 • Eventuella konsekvenser för organisationens strategiska inriktning
 • Organisationen ska bevara dokumenterad information som visar resultaten av ledningens genomgångar

Dokument
Ledningens genomgång
Miljöplan