Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Stöd

Avsnitt 7 stöd avhandlar stöd för genomförandet av de planer som kvalitetsledningssystemet omfattar av för att uppnå kvalitetsmål effektivt och på förväntat sätt. Organisationen ska fastställa vilka stöd och resurser som behövs för att upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra sitt kvalitetsledningssystem. Organisationen ska beakta:

 • Förmågor och begränsningar hos befintliga interna resurser
 • Vad som behöver inhämtas från externa leverantörer

Avsnittet stöd avhandlar:

 • Personella resurser
 • Infrastruktur
 • Processmiljö
 • Resurser för övervakning och mätning
 • Spårbarhet vid mätning
 • Organisationens kompetens och kunskap
 • Medvetenhet
 • Kommunikation
 • Dokumenterad information
 • Skapande och uppdatering
 • Styrning av dokumenterad information

Personella resurser

Organisationen ska bestämma och tillhandahålla nödvändiga personella resurser för ett verkningsfullt införande av kvalitetsledningssystemet samt för att styra och genomföra processerna.

Infrastruktur

Organisationen ska bestämma, tillhandahålla och underhålla den infrastruktur som är nödvändig för att genomföra processer och aktiviteter i syfte att uppnå överensstämmelse med krav på produkter och tjänster. Infrastruktur kan innefatta:

 • Byggnader och tillhörande försörjningssystem
 • Utrustning (både hårdvara, mjukvara och dit hörande objekt m fl.)
 • Transportresurser
 • Informations- och kommunikationsteknik eller metoder

Processmiljö

Organisationen ska bestämma, tillhandahålla och underhålla den miljö som är nödvändig för att genomföra processerna säkert och effektivt så att de överensstämmer med krav på produkter och tjänster som ska uppnås. Lämplig miljö kan vara en kombination av mänskliga och fysiska faktorer som:

 • Sociala (t.ex. fritt från diskriminering och konfrontationer)
 • Psykologiska (t.ex. stressdämpande, förebyggande av utbrändhet, emotionellt skyddande)
 • Fysiska (t.ex. temperatur, värme, luftfuktighet, belysning, ventilation, hygien, buller)

Den som projekterar eller beaktar processmiljö kan inhämta stöd genom arbetsmiljöbestämmelser (arbetsmiljölag, arbetsmiljöverkets AL/FS), vilka kan ligga till grund för utveckling av kvalitetsledningssystemets styrande och stödjande information.

OHSAS - Occupational Health, Safety and Security 18000 branchstandard kan även utgöra stöd för processmiljö.

Resurser för övervakning och mätning

När metoder används för att verifiera att produkter och tjänster överensstämmelse med krav som är gällande, ska organisationen bestämma och tillhandahålla de resurser som behövs för att säkerställa giltiga och tillförlitliga resultat.

Organisationen ska säkerställa att de resurser som tillhandahålls:

 • Är lämpliga för den specifika typ av övervakning och mätning som utförs
 • Underhålls så att det säkerställs att de förblir lämpliga för sitt ändamål

Organisationen ska bevara och skydda lämplig dokumenterad information som bevis på att resurserna för övervakning och mätning är lämpliga för det avsedda ändamålet.

Spårbarhet vid mätning

När spårbarhet vid mätning är ett krav, eller när organisationen anser det vara en viktig del i att skapa förtroende för mätresultatens giltighet, ska mätutrustning:

 • Med förutbestämda intervall, eller före användning, kalibreras och/eller verifieras mot mätnormaler som är spårbara till internationella eller nationella normaler. I de fall inga sådana normaler finns ska grunderna för kalibreringen eller verifieringen bevaras som dokumenterad information
 • Vara identifierad så att åtgärder kan vidtas och att dess status kan avgöras
 • Skyddas mot justeringar, skada eller försämring som skulle göra kalibreringsstatus och efterföljande mätresultat oriktiga

Om mätutrustning anses vara olämplig för sitt avsedda ändamål, ska organisationen avgöra om giltigheten och riktigheten hos resultat från tidigare mätningar påverkats negativt, samt i nödvändig utsträckning vidta lämpliga åtgärder.

Organisationens kompetens och kunskap

Organisationen ska bestämma den kompetens som är nödvändig för att genomföra processer och aktiviteter i syfte att uppnå överensstämmelse med krav på produkter och tjänster. Kompetens och kunskap ska underhållas och göras tillgänglig i tillräcklig omfattning.

När organisationen hanterar förändrade behov, trender och krav ska befintlig kompetens och kunskap beaktas. Organisationen ska avgöra hur eventuellt ytterligare nödvändig kompetens och kunskap ska inhämtas eller göras tillgängliga.

Organisationen ska avgöra:

 • Vilken kompetens som är nödvändig hos den eller de personer som arbetar för organisationen och som påverkar kvalitetsledningssystemets prestanda och verkan
 • Säkerställa att dessa personer är kompetenta baserat på lämplig utbildning, upplärning eller erfarenhet
 • Vidta åtgärder, för att införskaffa den nödvändiga kompetensen och utvärdera verkan av de vidtagna åtgärderna
 • Bevara dokumenterad information som belägg/bevis för kompetens.

Organisationens kompetens och kunskap är specifik för organisationen och inhämtas genom erfarenhet. Det är information som används och kommuniceras för att uppnå organisationens mål.

Organisationens kunskap kan vara baserad på:

 • Interna källor (t.ex. immateriell egendom, kunskap baserad på erfarenhet, lärdomar från misslyckanden och från framgångsrika projekt, inhämtande samt delande av odokumenterad, i vissa fall informell kunskap och erfarenhet, resultat av förbättringar av processer, produkter och tjänster)
 • Externa källor (t.ex. standarder, akademiska källor, konferenser, inhämtande av kunskap från kunder eller externa leverantörer)

Åtgärder kan exempelvis vara att ge anställda vidareutbildning, mentorstöd, att arbetstagare ingår olika arbetsgrupper, deltar i eller andra arbetsuppgifter (kombinerade) eller forum, eller att hyra in eller anlita kompetenta personer.

Medvetenhet

Organisationen ska säkerställa att personer som arbetar inom eller åt organisationen är medvetna om:

 • Kvalitetspolicyn och relevanta kvalitetsmål och sina arbetsuppgifter
 • Sin delaktighet och bidrag till kvalitetsarbetet, samt medvetenhet om fördelarna med att kvalitetsprestanda vidmakthålls och förbättras
 • Konsekvenserna av att inte uppfylla kraven i kvalitetsledningssystemet

Kommunikation

Organisationen ska avgöra vilken intern och extern kommunikation som är relevant i fråga om kvalitetsledningssystemet. Detta innefattar:

 • Vad kommunikationen ska handla om
 • När kommunikationen ska ske
 • Med vem eller vilka kommunikationen ska ske
 • Var kommunikationen ska ske
 • Hur kommunikationen ska ske
 • Vilka format och gränssnitt som ska användas vid kommunikation
 • Vem som har hand om eller ansvarar för kommunikationen

Dokumenterad information

Organisationens kvalitetsledningssystem ska innefatta och omfatta:

 • Dokumenterad information som krävs enligt ISO 9001:2015
 • Dokumenterad information som organisationen har bestämt är nödvändig för ett väl fungerande och verkningsfullt kvalitetsledningssystem

Skapande och uppdatering

När dokumenterad information skapas och uppdateras ska organisationen säkerställa lämplig:

 • Identifiering och beskrivning (t.ex. rubrik, datum, författare, referensnummer, hänvisningar, andra referenser, granskare, person som godkänner dokument m fl.),
 • Form (t.ex. språk, programvaruversion, grafik), gränssnitt/medium (t.ex. verbalt, gestikulering, papper, elektroniskt eller digitalt format),
 • Granskning och godkännande i fråga om lämplighet och tillräcklighet

Styrning av dokumenterad information

Dokumenterad information som krävs av kvalitetsledningssystemet och av denna standard ska styras för att säkerställa att:

 • Den är tillgänglig för behöriga och lämplig för användning där den behövs och när den behövs
 • Den är tillräckligt skyddad (t.ex. mot förlust, olämplig användning, förvanskning eller förstöring)

För denna styrning av dokumenterad information ska organisationen i tillämplig utsträckning behandla:

 • Distribution, åtkomst, inhämtning och användning
 • Förvaring och bevarande, inklusive bevarande av läsbarhet
 • Styrning av ändringar
 • Arkivering och gallring

Dokumenterad information av externt ursprung, som organisationen har bestämt är nödvändig för planering och användning av kvalitetsledningssystemet ska i lämplig utsträckning identifieras och styras. Dokumenterad information som bevaras som bevis på överensstämmelse ska äga högt integritets- och riktighets värde och skyddas i lämplig utsträckning.

Dokument
Befattningsbeskrivning - Kvalitetsansvarig
Dokumentförteckning - Kvalitetsledningssystem
Dokumentstyrning- Kvalitetsledningssystem
Kvalitetsplan
Metodstöd behovs-, riskanalys och riskhantering
Rapport för fel, avvikelse, klagomål och korrigerande åtgärd