Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Utvärdering av prestanda

Avsnittet handlar om att utvärdera kvalitetsledningssystemet för att säkerställa att det är effektivt och att det ständigt förbättras. Utifrån planeringsfaser ska organisationen överväga och besluta om vad som ska mätas och metoder som ska användas för att kunna utvärdera kvalitetsprestanda.

Avsnittet utvärdering av prestanda avhandlar:

 • Övervakning, mätning, analys och utvärdering
 • Utvärdering av efterlevnad
 • Intern revision
 • Internt revisionsprogram
 • Ledningens genomgång

Övervakning, mätning, analys och utvärdering

Organisationen måste övervaka, mäta, analysera och utvärdera kvalitetsprestanda. Organisationen ska överväga och avgöra:

 • Vad som behöver övervakas och mätas
 • Vilka metoder som i tillämplig utsträckning behövs för övervakning, mätning, analys och utvärdering för att säkerställa tillförlitliga resultat
 • När övervakning och mätning ska utföras
 • När resultaten från övervakning och mätning ska analyseras och utvärderas

Organisationen ska bevara relevant dokumenterad information som visar resultat.

Kundtillfredsställelse

Organisationen ska beakta kunders uppfattning om i vilken utsträckning deras behov och förväntningar har uppfyllts. Organisationen ska fastställa metoder för att inhämta, övervaka och granska sådan information.

 • Produkternas och tjänsternas överensstämmelse med krav
 • Graden av kundtillfredsställelse
 • Kvalitetsledningssystemets prestanda och verkan
 • Om planerade åtgärder har vidtagits verkningsfullt
 • Verkan av åtgärder för hantering av risker och möjligheter, fel och avvikelser
 • Externa leverantörers prestanda
 • Behov av förbättring av kvalitetsledningssystemet

Intern revision

Organisationen ska på ett kontinuerligt sätt planera intervall för genomförande av interna revisioner för att få information om huruvida kvalitetsledningssystemet:

 • Överensstämmer med:
  • Organisationens egna krav på kvalitetsledningssystem
  • Kraven i ISO 9001:2015
 • Har införts och underhållits på ett ändamålsenligt sätt

Organisationen ska:

Planera, upprätta, införa och underhålla revisionsprogram, vilket innefattar frekvens, metoder, ansvar, planeringskrav och rapportering, vilka ska ta hänsyn till betydelsen av berörda processer, ändringar som påverkar organisationen och resultaten vid tidigare revisioner

 • Definiera revisionskriterier och omfattning för varje revision
 • Välja revisorer och genomföra revisioner på ett sätt som säkerställer revisionsprocessens objektivitet och oberoende
 • Säkerställa att resultaten rapporteras till relevanta ledningsfunktioner
 • Utan onödigt dröjsmål vidta lämpliga korrigerande åtgärder
 • Bevara dokumenterad information som visar genomförandet av revisionsprogrammet och revisionsresultat

Ledningens genomgång

Högsta ledningen ska på ett kontinuerligt och planerat sätt ha en genomgång av organisationens kvalitetsledningssystem för att säkerställa systemets fortsatta lämplighet, tillräcklighet, verkan och överensstämmelse med organisationens strategiska inriktning.

Ledningens genomgång ska planeras och genomföras med beaktande av:

 • Status för åtgärder som beslutats vid ledningens tidigare genomgångar
 • Ändringar av externa och interna frågor som är relevanta för kvalitetsledningssystemet
 • Information om kvalitetsprestanda och verkan, vilket innefattar trender i fråga om:
  • Kundtillfredsställelse och återkoppling från relevanta intressenter
  • I vilken utsträckning kvalitetsmål har uppnåtts
  • Processprestanda och produkternas och tjänsternas överensstämmelse med krav
  • Fel, avvikelser och korrigerande åtgärder
  • Resultat från övervakning och mätning
  • Revisionsresultat
  • Externa leverantörers prestanda
 • Resursers tillräcklighet
 • Verkan av åtgärder för hantering av risker och möjligheter
 • Möjligheter till förbättring

Resultat av ledningens genomgång

Ledningens genomgång ska resultera i beslut eller åtgärder som rör:

 • Möjligheter till förbättring
 • Behov av ändringar i kvalitetsledningssystemet
 • Resursbehov

Organisationen ska bevara dokumenterad information som visar resultat av ledningens genomgång.

Dokument
Ledningens genomgång - Kvalitetsledningssystem