Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Kommissionsavtal

Parter

Kommissionsavtals Parter beskrivs i Kommissionslag (2009:865)

1 § Denna lag gäller uppdrag att för en annan persons räkning men i eget namn sälja eller köpa lös egendom.

Den som har åtagit sig uppdraget kallas kommissionär. Den för vars räkning försäljningen eller köpet ska ske kallas kommittent. Om uppdraget faller inom området för en av kommissionären bedriven näringsverksamhet, kallas kommissionären handelskommissionär.

Kommissionärens och kommittentens avtal kallas kommissionsavtal.

Avser uppdraget handel med finansiella instrument, gäller inte 10, 12, 33, 34 och 39–42 §§.

Både köp och försäljning

Kommissionärens uppdrag, enligt lagen, kan bestå av att även köpa produkter för kommittentens räkning även om det vanligast förekommande är försäljning. Gemensamt för både försäljnings- och köpuppdrag är att kommissionären endast är en mellanman och aldrig har äganderätt till produkterna.

Avtalsmodeller

Avtal med mellanman medför att det är fråga om två olika avtal och som stödjer sig på två olika lagar. Mellan kommittenten och kommissionären är det ett kommissionsavtal och mellan kommissionären och kunden är det ett köpeavtal. Kommissionsavtalet mellan Kommissionär och Kommittent reglas av Kommissionslagen och Kommissionärens köpeavtal med kund regleras av Köplag (1990:931).

Bakgrund

Själva ramen för avtalet stakas ut. Intentionen med avtalet beskrivs och Parterna är härigenom överens om ett samarbete i enlighet med avtalet.

Kommissionsterritoriet

Parterna ska komma överens om räckvidden för Kommissionärens uppdrag och i avtalet närmare precisera detta. Parterna kan själva skräddarsy avtalet.

Kommissionsavtalets omfattning

I denna del förklaras vilka produkter som under punkten ”Produkterna” Kommissionären ska få rätt att försälja för Kommittentens räkning.

Slutkunder

Kommissionärens slutkunder ska preciseras och namnges.

Produkterna

När antalet Produkter tillkommer ska dessa tecknas i särskild bilaga som har vissa formkrav. Detta beror på att bilagan ska få giltigheten att inkorporeras i huvudavtalet och blir giltig från det datum den dagtecknas.

Redovisning

Reglerna för redovisning beskrivs i punkt 6. Detta system är framtaget för att Parterna ska ha en metod för att hålla reda på leverans och pris.  Kommissionären har en redovisningsplikt tre månader efter den månad Produkterna levererats till honom. Kommittenten förser leveransen med en Kommissionsnota. Notan består av det sammantagna beloppet för Produkterna vid leveransen med avdrag för moms.

När Kommissionären redovisar till Kommittenten kommer hans ersättning uppgå till det han sålt för minus de belopp slutkunderna betalt, Provision enligt avtalet i punkt 7 samt avdrag för lämnade returer.

Provision

Kommissionärer får provision på sina försäljningar. Den kommissionär som inte har någon försäljning på Produkterna blir utan ersättning. Rätt till ersättning kan dock utgå för vissa kostnader som för telefonsamtal, brev, försäkringspremier om de inte är inkluderade i Provisionen.

Efterprovision

Under vissa förutsättningar kan Kommissionären ha rätt till provision när avtal träffats efter huvudavtalets slut.

Leverans

Det är Kommittenten som står för och ansvarar för leveransen av Produkterna. När Produkterna kommit i Slutkundernas besittning övergår ansvaret på Kommissionären.

Ansvar för Slutkundernas betalning

Skulle Slutkund underlåta att reglera det belopp de är skyldiga är det Kommittenten som har det ekonomiska ansvaret för detta. För Kommissionärens del innebär detta att den förlust som uppstår avräknas från resultatet och att han blir av med sin Provision när Slutkunden inte betalt.

Marknadsförhållande

Avtalsförhållandet kräver ett bra affärsmässigt samarbete mellan Parterna och det regleras med en tvingande avtalspunkt om ett ömsesidigt informationsutbyte inom Kommissionsterritoriet.

Uppsägning

Kommission medför påtaglig planering och uppsägningstiden ska motsvara detta. Tre månaders skriftlig uppsägning krävs därför.

Kommissionslagen

Lagen gäller som utfyllnad, om det är frågor som inte omfattas av avtalet. Det råder sålunda avtalsfrihet Parterna emellan, så avtalet gäller framför lagtexten.

Tvist

Med hänsyn till att kommission hör till en avtalstyp som affärsmässigt kan behöva visst skydd är det skiljeförfarande som används. Ett skiljeförfarande är snabbt och effektivt samt konfidentiellt.

Kommissionsavtal