Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Korttidsarbete och uppsägningar

Vad är korttidsarbete?
Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten lämnar ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen samtidigt som företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidsarbeteen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det.

Vad innebär korttidsarbete?
För att begränsa effekterna av coronavirusets spridning har regeringen den 19 mars 2020 beslutat att införa s.k. korttidsarbete. Avsikten är att personal ska slippa bli uppsagd och företagen snabbt ska kunna komma igång igen när läget vänder.

Systemet innebär att alla arbetstagare går ner tillfälligt i arbetstid och lön istället för att sägas upp, vid en djup global ekonomisk kris där kostnaderna delas av arbetstagaren, arbetsgivaren och staten. Tanken är att man då ska undvika massuppsägningar och snabbt skala upp när produktionen kan komma igång igen.

Syftet med korttidsarbete är att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten i synnerligen djupa lågkonjunkturer eller vid situationer som inte har gått att förutse.

Korttidsarbete innebär att arbetstagaren ska få ut ca 90 % av lönen vid en korttidsarbete dvs att den anställde arbetar endast del av sin normalarbetstid och är ledig resterande tid.

Staten täcker upp med ca tre fjärdedelar av kostnaden, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Stödet har tillämpas från den 16 mars 2020. Under 2021 omarbetas reglerna och förlängs till juni 2021.

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid t o m mars 2021 sedan minskas stödet från 75% till 50% under perioden mars – juni 2021 (lönetaket är 44 000 kr i månaden)

Kostnadsfördelning

 • Nivå 4 - gäller endast under januari februari och mars 2021

Hur mycket minskas arbetstiden?
I förslaget för 2021 kommer det att finnas tre fasta nivåer för arbetstidsminskning i förslaget: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen (se tabell högre upp på sidan).

Det ligger också i förslaget att det ska finnas möjlighet att du som arbetsgivare kunna minska anställdas arbetstid med upp till 80 procent under januari-mars 2021

Från december 2020 till och med mars 2021 står staten för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Från april till och med juni 2021 står staten för 50 procent av kostnaden.

Finns det något lönetak?
Taket är idag 44 000 kronor.

Vilka arbetstagare omfattas av förslaget?
Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete. Detta gäller:

 • Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast anställda som var avlönade 3 månader före ansökan om stöd.
 • Stödet gäller för de anställda som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.
 • Anställda i enskild firma som tillhör arbetsgivarens familj är ej stödberättigade. Som familj räknas barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll.
 • Ägare av aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser med anställda omfattas av stödet.

Vem kan söka ersättning för korttidsarbete?
Företag som kan visa på svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som kommer i kölvattnet av Covid-19. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.

Vilka företag kan få stöd vid korttidsarbete?
Företaget måste ha stöd för korttidsarbete centrala och lokala kollektivavtal. Om det inte finns kollektivavtal ska det finnas ett skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna. Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd.
Företag som tidpunkten för ansökan är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

Finns det några undantag till vilka företag som kan söka stödet?
Arbetsgivare har inte rätt till stöd som under perioden, två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden beslutat om eller verkställt vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Ingår företaget i en koncern gäller samma regler för det moderföretag till arbetsgivaren som ingår i koncernen. Företaget kan däremot lämna koncernbidrag under stödperioden.

Hur gör man som arbetsgivare för att söka stöd för korttidsarbete?
Tillväxtverket är ansvarig myndighet för detta stöd. På deras hemsida finns instruktioner till hur man söker stödet (se länk till höger).

Hur länge kan ett företag få stöd?
Ett företag kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Det finns efter denna period en karenstid på 24 månader. Denna karens är tillfälligt slopad under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021. Detta innebär att även företag som haft fullt stöd under 2020 har möjlighet att söka stöd även 2021.

Kan arbetsgivaren få stöd även för uppsagd personal?
Ja. Man kan enligt ordinarie lagstiftning få stöd enbart för varslad personal, men under undantagsperioden 2020 även för uppsagd personal, om detta kommer att gälla även under 2021 är ännu inte klarlagt.

Kan man ha olika procentnivåer av korttidsarbete för olika medarbetare?
Reglerna är olika beroende på om man har ett centralt kollektivavtal eller inte.

Har man ett centralt kollektivavtal regleras tillämpningen av korttidsarbete och vilka arbetstagare som ska omfattas av detta i ett lokalt avtal. Vilka arbetstagare som omfattas och i vilken grad arbetstid och lön minskas regleras i detta lokala avtal. Det kan alltså vara olika mellan olika grupper.

Har man inte ett centralt kollektivavtal så ska 70% av medarbetarna godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Kan arbetsgivaren ändra arbetsscheman för att hantera denna situation med brist på personal?
I första hand bör man undersöka möjligheterna att komma överens om ändringar i schemat, så att båda parter blir nöjda. Om arbetsgivaren ensidigt vill ändra i befintligt schema kan det inte ske utan att först beakta de regler som finns i arbetstidslagen eller, om kollektivavtal finns på arbetsplatsen, arbetstidsavtalet. Om ändringarna däremot sker med kort varsel och grundar sig i för arbetsgivaren plötsliga och oförutsedda händelser, kan arbetsgivaren beordra övertid.

Kan företag få stöd för kompetensutveckling för medarbetare under korttidsarbete?
Ja, som företagare kan du få ersättning för kompetensinsatser som genomförs av arbetstagarna under den arbetsbefriade tiden i och med korttidsarbete.

Ersättning ska kunna sökas retroaktivt från 1 januari 2021, även om ansökan öppnar först i april.

Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska ha möjlighet att söka ersättning för 60 procent av ersättningsgrundande kostnader upp till ett högsta belopp per arbetstagare, för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid. Det är ännu inte klart vilka kostnader som kommer att vara ersättningsgrundande.

För att få ersättning ska det krävas att de närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna regleras i ett lokalt kollektivavtal eller ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Intresserade företag kan påbörja dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare, med sikte på att sluta avtal mellan parterna om kompetensinsatser inför ansökan om ersättning.

Dokument
Medgivande om korttidsarbete