Sign On AB - www.signon.se

Nya regler från 1 januari 2019

Information, råd och tips från Sign On

Nya regler från 1 januari 2019

Karensavdrag ersätter karensdagen
Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om karensavdrag istället för karensdag i sjuklönelagen. Nya regelverket ska ge ett mer rättvist avdrag eftersom det hittills har slagit olika beroende på hur många timmar man skulle arbetat den dagen eller om man gått hem mot slutet av arbetsdagen. Nu ska istället karensavdraget slå lika för alla.

De nya reglerna innebär att den anställde har rätt till sjuklön för alla dagar i sjuklöneperioden. Från sjuklönen ska däremot ett s.k. karensavdrag dras. Karensavdraget motsvarar 20 procent av den sjuklön som den anställde skulle ha fått vid sjukdom under en genomsnittlig arbetsvecka, om man inte räknar med en karens.

Förändringar i föräldraledighetslagen
Några förändringar som skett i föräldraförsäkringen samt föräldraledighetslagen från och med årsskiftet är:

  1. Möjligheten för den andra föräldern att ta ut allmän föräldrapenning för att följa med till mödravården vid kontroller. Detta gäller från och med den 60:e dagen innan beräknad förlossning. Tanken är att båda föräldrarna ska kunna förbereda sig på föräldraskapen och vara med tillsammans på besök hos mödravården.
  2. Det finns nu också möjlighet att få föräldrapenning vid inskolning till förskola och skola även för tid som föräldrar ska finnas i närheten under inskolningstiden.
    Dessa två tillfällen ovan av utnyttjande av föräldrapenning undantas från huvudregeln om att föräldraledighet får delas upp i högst tre perioder per kalenderår.
  3. Vid deltagande i kurser för vård av sjukt eller funktionsnedsatt barn kan numera båda föräldrarna få tillfällig föräldrapenning samtidigt för att kunna delta vid kurstillfällen tillsammans. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.
  4. Kravet om anmälan till Försäkringskassan vid uttag av tillfällig föräldrapenning har slopats. Det betyder att en förälder skickar in ansökan om ersättning när barnet blivit friskt. Det får dock inte gå längre än 90 dagar från första VAB-dagen för att begära ersättning.
  5. Kretsen för att likställas med förälder i fråga om uttag av föräldrapenning och föräldraledighet ökas genom att innefatta t.ex. en sambo (som inte är förälder till barnet). Vårdnadshavaren kan då överlåta dagar till den personen.

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)
Från och med lönekörning för januari 2019 ska arbetsgivare redovisa till Skatteverket den individuella lön, skatt och förmåner för alla sina anställda istället för den årliga kontrolluppgift som fram tills nu skickats in en gång om året. Anledningen är att det lätt blivit fel antingen pga. många olika anställningsformer, men också för att komma åt svartarbete. Nu kommer det ställas högre krav på att man har bra rutiner och gör rätt från början i sin lönehantering. Nu måste varje månad avslutas och fel måste rättas till under befintlig månad.

Entreprenörsansvar för lönefordringar
Det har införts ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Det innebär att arbetstagare som inte får ut sin lön av sin arbetsgivare (en underentreprenör) ska kunna få betalt av uppdragsgivaren, dvs huvudentreprenören, istället.

Prisbasbelopp för år 2019
Prisbasbeloppen för år 2019 är satt enligt följande:
Prisbasbelopp = 46 500 kr (för beräkning av bl.a. traktamente, bilförmåner)
Förhöjt prisbasbelopp = 47 400 kr (för beräkning av pensionspoäng för tilläggspension) Inkomstbasbeloppet = 64 400 kr (för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst och allmän pensionsavgift, vid beskattning av utdelning och kapitalvinst i fåmansaktiebolag)

Kostförmåner 2019
Det skattepliktiga schablonvärden för kostförmån för inkomståret 2019 uppgår till:
Fri frukost = 49 kr
Fri lunch eller middag = 98 kr
Fri lunch och middag = 196 kr
Samtliga tre måltider = 245 kr

Beloppen ovan ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (OBS! Dessa belopp är inte samma som vid måltidsavdrag för traktamente).

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Be oss att kontakta dig för bra erbjudanden och få demonstration av våra tjänster.

Gör en intresseanmälan här


Guider

Vilka dokument ska användas i olika sammanhang, i vilken ordning ska de tas fram och vad säger lagen?

Ta hjälp av våra guider


Våra utbildningar

Kurser inom HR, juridik och säkerhet för er som behöver fördjupa er kunskap, effektivisera er dagliga verksamhet och lättare kunna följa gällande lagar och förordningar.

Här hittar du alla våra kurser


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här