Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Handbok och Policyer

Att som arbetsgivare uttrycka sina värderingar och vilja om hur saker ska och bör fungera i företaget vinner oftast bifall hos medarbetarna.

Personalhandbok

Varje företag har ofta värderingar, rutiner och riktlinjer angående hur saker och ting ska fungera i företaget. Det är då bra att sammanställa dessa i en Handbok.

Eftersom en del av personalarbetet är reglerat av lagar och avtal samt att det kan vara en fördel som arbetsgivare att redovisa och vara tydlig med vad som gäller inom företaget är en personalhandbok ett utomordentligt verktyg.

Finns som: Word 2010 med makro

2995 kr Köp

Uppförandekod (Code of Conduct)

Det kan finnas ett värde för företag och organisationer att definiera etiska regler så att medarbetare och affärskontakter har något att förhålla sig till. En Code of Conduct kan vara ett stöd att beskriva krav, normer, värdering och regler som alla ska respektera och efterleva. Det kan gälla etiska regler, miljöpåverkan, synen på ledar- och medarbetarskapet, ansvarstagande etc. som skapar ett värde både internt och externt.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Arbetsmiljöpolicy

I alla verksamheter där tio eller fler är sysselsatta ska det finnas en skriftlig arbetsmiljöpolicy med mål för organisatorisk och social arbetsmiljö. Policyn kan tas fram gemensamt av arbetsgivar- och arbetstagarparterna eller i exempelvis ledningsgruppen. Viktigt är att arbetsmiljöpolicyn är förankrad i hela organisationen och att alla informeras om policyns innehåll samt att den revideras varje år.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Brandskyddspolicy

Det är givetvis viktigt att verksamheter har ett bra brandskydd för att göra arbetsplatsen säker och trygg för personalen, besökare, kunder och omgivningen. Brand kan medföra allvarliga konsekvenser för alla som vistas på en arbetsplats och arbetsmaterial och byggnader kan förstöras. Lagen om skydd mot olyckor lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren bl.a. med att själv vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa skador vid brand. Företag och organisationer ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd oavsett verksamhet, storlek och risk. Brandskyddet bör också dokumenteras. Denna policy tar upp översiktliga delar som behöver säkerställas.

Övriga riktlinjer för hur arbetet bör bedrivas återfinns i föreskriften om Systematisk brandskyddsarbete.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Datapolicy

Att som arbetsgivare uttrycka sina värderingar och vilja om hur saker ska och bör fungera i företaget vinner oftast bifall hos medarbetarna.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Drog- och missbrukspolicy

Att som arbetsgivare uttrycka sina värderingar och vilja om hur saker ska och bör fungera i företaget vinner oftast bifall hos medarbetarna.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Friskvårdspolicy

Friskvård är aktiviteter som har för avsikt att skapa och/eller upprätthålla en sund livsföring och långsiktig god fysisk och mental hälsa. Friskvårdsaktiviteter kan innefatta såväl motion som rök- och drogavvänjning, kostrådgivning, avkoppling och sociala arrangemang.

Att satsa på friskvård ger en god investering för både individ och organisation genom större välbefinnande och minskad sjukskrivning.

I dokumentet Friskvårdspolicy beskrivs bland annat vad som räknas som friskvård, dess syfte, mål och regler kring ersättningen.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Hållbarhetspolicy

År 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda, Agenda 2030. Den består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Företag kan anpassa sin verksamhet på ett sånt sätt att de kan bidra till att uppfylla de globala målen.

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Informationspolicy

Information är en mycket viktig fråga hos alla arbetsgivare. De anställda måste känna att de är delaktiga och veta vad som gäller i olika frågor. Med riktlinjer kan man också styra upp vem som informera vem och vad så att informationen når fram på rätt sätt. Detta kan tydliggöras i en informationspolicy.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Internetpolicy

Att som arbetsgivare uttrycka sina värderingar och vilja om hur saker ska och bör fungera i företaget vinner oftast bifall hos medarbetarna.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Introduktionspolicy

Att som arbetsgivare uttrycka sina värderingar och vilja om hur saker ska och bör fungera i företaget vinner oftast bifall hos medarbetarna.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Likabehandlingspolicy

Alla arbetsgivare ska varje år arbeta aktivt och systematiskt för att motverka diskriminering och främja likabehandling utifrån alla sju diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen.

En policy ska förklara intentionerna med hela likabehandlingsarbetet.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Klädkodspolicy

Behovet av en klädkodspolicy kan vara t ex affärsmässighet och yrkesskicklighet men kan också handla om säkerhet när klädsel är en skyddsutrustning. Klädsel är också ett sätt att markera tillhörighet med företaget, dess verksamhet eller varumärke.

En klädkodspolicy får dock inte vara diskriminerande eller kränkande.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Kompetensutvecklingspolicy

Syftet med kompetensutveckling är att det ska bidra till att uppnå mål på lång och kort sikt samt att verksamheten utvecklas utifrån de behov som finns i dag och de som kommer att finnas i framtiden. En viktig förutsättning för att utveckla och bedriva en verksamhet är också att ha rätt kompetens.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Kvalitetspolicy

För de flesta verksamheter är kvaliteten i produkterna och tjänsterna en avgörande faktor. En kvalitetspolicy är ett övergripande dokument där kvalitetsarbetets betydelse tydliggörs.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Lönepolicy

Att som arbetsgivare uttrycka sina värderingar och vilja om hur saker ska och bör fungera i företaget vinner oftast bifall hos medarbetarna.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Löneväxlingspolicy - Pensionssparande

Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin kontanta bruttolön mot en förmån. Löneväxling för sparande i pension är ett bra komplement till övrig pensionsavsättning eftersom arbetsgivaren kostnadsneutralt kan skjuta till några extra procent i sparandet. Det är viktigt att sätta upp regelverk för hur löneväxling ska gå till och hanteras så att det inte råkar bli fel och på så sätt inte få den positiva effekt man avsåg.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Miljöpolicy

Ett numera vanligt förhållningssätt på arbetsplatser är att de allmänna miljöfrågorna får större betydelse både i det interna och externa arbetet. Det visar vilket ansvar en organisation vill ta.

Dokumentet miljöpolicy är en mall som beskriver företagets riktlinjer inom miljöområdet och är ett bra exempel på hur arbetsgivaren kan kommunicera vilken inställning och vilka mål och aktiviteter som finns inom området.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Mobiltelefonpolicy

Att vara nåbar med hjälp av t.ex. mobiltelefoner, s.k. smartphones, kan skapa både problem och möjligheter för en arbetsgivare. Det räknas idag som ett viktigt arbetsredskap för många befattningar. Det är då viktigt att reglera vad som gäller kring privat surfande på arbetstid, privat användande av en företagstelefon utanför arbetstid etc.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Nåbarhets- och tillgänglighetspolicy

Genom att den tekniska tillgängligheten ökar, ökar också förväntningen på att besvara e-post och svara snabbt på telefonen. Samtidigt finns ett arbetsmiljöansvar att inte arbeta mer än sin arbetstid.

Denna policy ska sätta regelverk och rimliga förväntningar på hur nåbara medarbetarna ska vara på e-post eller på mobilen.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Personalpolicy

Varje företag har ofta värderingar, rutiner och riktlinjer angående hur saker och ting ska fungera i företaget. Att förmedla en programförklaring på sin personalpolitik skapar oftast en tydlighet kring förväntningar, kultur och agerande som ska gälla. Det är då bra att sammanställa företagets synpunkter i en övergripande Personalpolicy, tillsammans med kortare förväntningar inom flera personalrelaterade områden.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Pensions- och försäkringspolicy

Pensioner och försäkringar kan vara ett svårt område att sätta sig in i som arbetsgivare. Samtidigt är det en både uppskattad och för många medarbetare en självklar förmån, som arbetsgivare med kollektivavtal automatiskt erbjuder. Arbetsgivare utan kollektivavtal kan själva välja hur dessa förmåner ska se ut och vad man vill erbjuda. Här följer ett förslag på en pensions- och försäkringspolicy hur det kan se ut och som i stor utsträckning liknar kollektivavtalade försäkringar.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Policy för distansarbete

Distansarbete, dvs. arbete som utförs på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen, blir allt vanligare. Det kan handla om att tillfälligt utföra arbete på distans eller att det sker med viss regelbundenhet.

En policy underlättar för att informera om krav, rutiner och ansvar vid arbete på distans.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Policy - Visselblåsare

En anställd eller inhyrd person som upptäcker att Företaget går emot fastställda interna krav, rutiner, policyer, eller om det t.ex. handlar om brott mot lagen, ska den anställde kunna anmäla detta till sin arbetsgivare.

Personer som larmar – antingen internt i Företaget eller externt, exempelvis i kontakt med media – brukar kallas visselblåsare (whistleblower).

Denna policy används för att tydliggöra en arbetsgivares ståndpunkt kring visselblåsning och vilka rutiner och system en arbetsgivare kan ha för detta.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Policy för mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för alla och envar, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De slår fast att alla människor är födda fria, har lika värde och har samma rättigheter.

Denna policy används för att redovisa en verksamhets syn och förhållningssätt till mänskliga rättigheter.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Policy för sociala medier

Användningen av sociala medier blir allt vanligare. Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga medarbetare på företaget avseende sociala medier (Twitter, Facebook, Linkedln, Youtube och andra digitala forum). Syftet med denna policy är att alla medarbetare ska få riktlinjer så att sociala medier används på ett positivt och säkert sätt.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Policy för sociala medier - Inom kommuner

Användningen av sociala medier blir allt vanligare. Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga medarbetare på en kommun avseende sociala medier (Twitter, Facebook, Linkedln, Youtube och andra digitala forum). Syftet med denna policy är att alla medarbetare ska få riktlinjer så att sociala medier används på ett positivt och säkert sätt.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Policy kring bisysslor

Det är inte tillåtet för en anställd att utföra arbete eller bedriva verksamhet för ett företag som konkurrerar med sin arbetsgivare eller på annat sätt utföra uppgift som inverkar negativt på arbetet. I anställningsavtalet finns en underförstådd lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren.

Denna policy beskriver mer tydligt innebörden, förklarar vad som är och inte är tillåtet och att anställda måste anmäla sina bisysslor.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Policy mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Alla arbetsgivare ska tydligt klargöra att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.

Detta kan med fördel göras i en policy.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Policy mot korruption

Denna policy anger företagets regler mot korruption. Policyn utgör en konkretisering av företagets värderingar och innehåller riktlinjer mot korruption. Policyn ska ses som en komplettering av lagstiftning på området.

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Rehabiliteringspolicy

Som en del av det strategiska och organisatoriska arbetet kring sjuk- och rehabilitering ska en rehabiliteringspolicy tas fram med mål, rutiner och information om vilka skyldigheter och rättigheter medarbetarna och arbetsgivaren har i detta.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Rekryteringspolicy

Att rekrytera personal är en stor investering tillsammans med ett bra tillfälle för företaget att exponeras. Dessutom är det lag på att rekrytera utan att diskriminera. En rekryteringspolicy beskriver företagets syn på processen och de värderingar man har kring dessa frågor.

Finns som: Word 2003 med makroWord 2010 med makro

995 kr Köp

Representationspolicy

Representation ingår som en naturlig del i ett företags verksamhet. För att kostnaderna för representation ska vara avdragsgilla ska Skatteverkets regler gällande representation iakttas och följas.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Resepolicy

Om det förekommer mycket resor i tjänsten är det bra att sammanställa ett regelverk så att de anställda vet vad som gäller. Då minimeras risken med att resekostnaderna blir för dyra och gör samtidigt hanteringen enhetlig.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Stresspolicy

Arbetsgivaren har ett stort arbetsmiljöansvar, både för den fysiska såväl som psykosociala arbetsmiljön. Stress kan framkalla enorma besvär som kan få stora konsekvenser för arbetet. 

Denna policy skapar en tydlighet i hur företaget kan ser på hälsa och säkerhet för att förebygga och hantera arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Tjänstebilspolicy

Denna tjänstebilspolicy ska beskriva det regelverk som omfattar anställda som genom sin anställning har rätt till förmånsbil eller som genom arbetets innehåll har behov av bil i tjänsten. Tjänstebilen skall då betraktas som ett arbetsverktyg för att en anställd att kunna utföra sitt jobb.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Tobakspolicy

Det är numera förbjudet att röka på allmänna platser, där innefattas även arbetsplatser. Hälsan har varit en bidragande orsak till detta förbud. Tobaksrök är en del i den fysiska arbetsmiljön vilket naturligtvis påverkar klimatet.

Denna policy skapar en tydlighet i hur arbetsgivaren ser på hälsa, riktlinjer kring rökning m.m. och hjälp till tobaksavvänjning.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Trafiksäkerhetspolicy

Syftet med denna trafiksäkerhetspolicy är att informera om samt förebygga risker för olycksfall och ohälsa. Policyn omfattar också riktlinjer för vad som gäller i händelse av bilolycka eller böter.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Uppvaktningspolicy

Att uppvakta medarbetare vid olika tillställningar är en trevlig gest men det bör också finnas en enhetlighet i denna hantering. Det kan vara svårt att veta vilka händelser som bör firas och på vilken nivå man ska lägga sig. Den här mallen hjälper dig att upprätta en uppvaktningspolicy.

I policyn finns olika förslag på tillfällen och ersättningsnivåer som man kan använda sig av som stöd.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp