1 st "Bas abbonemang" tillagd i varukorgen.

Allmänna villkor abonnemang

Sign On tillhandahåller elektroniska tjänster via Internet i form av avtalsmallar, blanketter och allmänna såväl som specifikt anpassade dokument samt rådgivningstjänster inom GDPR, HR och juridik. Tjänsterna säljs i abonnemangsform och ger Abonnenten nyttjanderätt till specificerade tjänster som gäller för alla anställda på ett företag eller enligt överenskommelse. Tillgång till Tjänsten/Tjänsterna fås genom ett kundunikt lösenord.

1. Avtalstid

Abonnemanget löper årsvis och förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen senast tre månader före förlängningsdatum.

2. Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften faktureras efter muntligt slutet avtal och enligt Sign Ons gällande prislista. Faktureringsavgift om 25 kr tillkommer. Återbetalning av årsavgift sker ej under löpande abonnemangsperiod.

Sign On förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års abonnemangsavgift.

3. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Dröjsmålsränta om 2 % per månad utgår från fakturans förfallodatum på oreglerat belopp till dess full betalning sker.

4. Leverans

Leverans sker genom att Abonnenten av Sign On får ett kundunikt lösenord för tillgång till Tjänsten/Tjänsterna. För vissa tjänster tillkommer kundspecifik anpassning där Abonnenten skall leverera specifika uppgifter till Sign On för anpassning av Tjänsten. I dessa fall ansvarar Abonnenten för att leverera dessa uppgifter så skyndsamt som möjligt i enlighet med Sign Ons anvisningar. Leverans av dessa anpassningar sker separat och betalas efter godkännande. Godkännande skall ske så skyndsamt som möjligt. För det fall Sign On inte fått någon anmärkning 14 dagar efter leverans av de kundspecifika anpassningarna ska leveransen anses som godkänd av Abonnenten.

5. Underhåll

Sign On förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsten/Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Sign Ons tjänster sker kontinuerligt.

6. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemang får inte överlåtas utan skriftlig tillåtelse från Sign On.

7. Avstängning av abonnemang

Sign On förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang utan återbetalningsskyldighet om Abonnenten nyttjar Tjänsten/ Tjänsterna på ett otillbörligt sätt. Sign On har även rätt att häva avtalet samt stänga abonnemanget på Tjänsten/Tjänsterna om Abonnenten är försatt i konkurs eller annars är på obestånd.

8. Begränsningar av Sign Ons ansvar

Sign On ansvarar ej för hur Abonnenten använder eller tillämpar Tjänsten/Tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för Abonnentens tillämpning eller användning.

Sign On ansvarar inte för eventuella ändringar som Abonnenten gör i samband med Tjänsten/Tjänsternas nyttjande.

9. Immateriella rättigheter & nyttjanderätt

Sign On, eller dess licensgivare äger samtliga immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till varumärket Sign On och andra varumärken eller produktnamn Sign On från tid till annan kan komma att använda, i av Sign On tillhandahållen utrustning, programvara, manualer eller annan information.

Part som lämnar material för publicering ansvarar för att publiceringen inte innebär intrång på någon annans upphovsrätt eller på något annat sätt strider mot gällande lagar.

Abonnenten erhåller nyttjanderätt till Sign Ons specificerade Tjänst/Tjänster i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av abonnemanget.

Abonnenten äger inte rätt att till tredje part ge tillgång till tjänster/dokument som ingår i tecknade abonnemang.

Abonnenten äger heller inte rätt att sälja dokument vidare till tredje part.

10. Programvara & teknisk plattform

Sign On ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Abonnentens operativsystem och datormiljö. Sign Ons tjänster förutsätter att Abonnenten har den standard på erforderlig teknisk plattform som Sign On stöder.

11. Force Majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot detta avtal orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande.

12. Kundtjänst

Sign Ons kundtjänst tillhandahåller support under vardagar på normal kontorstid. Med support avses i första hand felanmälan. (För aktuell information se www.signon.se under "Kontakt".)

13. Övrigt

I övrigt hänvisas till tillämpliga delar i IT-Företagens Allmänna bestämmelser, Elektroniska tjänster för publika nät.

Sign On AB

Kassa

Välj kundtyp
Välj leveranssätt
Hur vill du få din leverans?
  • Saknas konto, skapas ett (kostnadsfritt). Alltid tillgängligt via vår tjänst.
Företags- och användaruppgifter
Företagsuppgifter
Faktureringssätt
Kontaktuppgifter Denna person blir också administratör för kontot
Din varukorg
Alltid på Sign on
Uppgradera till abonnemang

Du får pengarna tillbaka om du uppgraderar till ett abonnemang inom 30 dagar.

Din varukorg är tom