Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Registrerades rättigheter

Den registrerade har ett antal rättigheter över den tid som deras personuppgifter behandlas eller lagras, enligt Dataskyddslagstiftningen. Dessa rättigheter är:

 • Rätt till information/tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att avböja automatiserat beslutsfattande eller profilering
 • Rätt att föra invändningar eller klagomål
 • Rätt att föra skadeståndsanspråk

Rätt till information

Den registrerade har rätt att få information från den personuppgiftsansvarige avseende den behandling eller lagring av personuppgifter som sker om den registrerade.

Den personuppgiftsansvarige har skyldighet att lämna information till den registrerade i anslutning till att hens personuppgifter samlas in. Det gäller oavsett om personuppgifterna samlas in direkt från den registrerade eller från tredje part, ex SPAR.

Den personuppgiftsansvarige har skyldighet att löpande informera och upplysa registrerade om den behandling som exempelvis vid förändrade förutsättningar, om personuppgiftsansvarig vill behandla personuppgifterna för andra ändamål vilka skiljer sig från de ursprungliga ändamålen eller vid de tillfällen den registrerade har frågor om den behandling som sker.

Den personuppgiftsansvarige ska alltid förhålla sig att använda ett tydligt och enkelt språk.

Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade och till dataskyddsmyndigheten, till exempel om det inträffar en personuppgiftsincident hos den personuppgiftsansvarige som berör den registrerade.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att vända dig till den personuppgiftsansvarige och be att få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterande så att behandlingen av dina personuppgifter är relevanta med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Den registrerade har rätt att vända dig till den personuppgiftsansvarige och be att personuppgifter raderas. Personuppgifter måste raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke och hen återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den registrerade motsätter sig att personuppgifter behandlas
 • Om den registrerade motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den registrerades intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Om uppgifter raderas på den registrerades begäran måste den personuppgiftsansvarige också informera dem som är personuppgiftsbiträde eller underbiträde, så att hens personuppgifter raderas i samtliga led.

Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, uppfylla en rättslig förpliktelse eller utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Rätt till begränsning av behandling

Registrerade har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av hens personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen ändras eller upphör ska den registrerade meddelas.

Rätten till dataportabilitet

Den registrerade har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter i annat gränssnitt. Till exempel i en annan digital tjänst, en databas. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Den personuppgiftsansvarige ska kunna tillhandahålla personuppgifter till den registrerade i ett allmänt och vedertaget format.

Den personuppgiftsansvarige bör informera den registrerade om i vilka format hen kan begära ut sina personuppgifter redan vid insamlandet av personuppgifter eller annars samråda om format direkt med den registrerade.

Vedertagna format kan exempelvis tänkas vara:

 • Anteckningar (windows)
 • Word (microsoft)
 • Excel (microsoft)
 • Pages (microsoft)

Automatiserat beslutsfattande eller profilering

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande eller profilering, där det automatiserat beslutsfattandet eller profileringen kan ha rättsliga följder för den registrerade eller på liknande sätt i betydande grad kan påverka den registrerade negativt.

Automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller om den enskilde har gett sitt uttryckliga samtycke.

Rätt att göra invändningar

Den registrerade har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av hens personuppgifter.

Om den enskilde invänder mot behandling får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om personuppgiftsansvarig kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas och som då väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Den enskilde har alltid rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst, muntligen eller skriftligen.

Görs exempelvis en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Klagomål

Om den registrerade anser att någon behandlar uppgifter om honom eller henne i strid med dataskyddslagstiftningen kan den registrerade lämna in ett klagomål till den Personuppgiftsansvarige eller till Dataskyddsmyndighet. Dataskyddsmyndigheten tar del av klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den registrerade. Dataskyddsmyndigheten måste meddela om tillsyn ska inledas eller inte inom tre månader efter att ha tagit emot klagomålet. Om den registrerade inte får besked inom den tiden, kan denne vända sig till domstol för att begära besked.

Skadestånd

Om den registrerade har lidit skada på grund av att dennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddslagstiftningen, kan denne ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga.

Den registrerade kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.