Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Agentavtal

I dokumentet nämns Lag om handelsagentur. Här definieras en handelsagent som den i en näringsverksamhet som har avtalat med en annan, huvudmannen, att för dennes räkning självständigt och varaktigt verka för försäljning eller köp av varor genom att ta upp anbud till huvudmannen eller sluta avtal i dennes namn (1 §).

Avtalsfrihet

Avtalsfrihet råder på området vilket innebär att ett avtals villkor samt den praxis som har utbildats mellan parterna samt handelsbruk eller annan sedvänja gäller före lagen (2 §). Det innebär att avtalet behöver vara väl utformat och rätt belysa båda parters intentioner.

Parterna

Parterna måste komma överens om vilket uppdrag inom Leverantörens verksamhet som Agenten får verka inom. En geografisk avgränsning såsom att agentens uppdrag gäller i t.ex. Sverige, Norden, Europa eller Sydostasien är vanligt förekommande. Man använder även benämningen distrikt för området eller kundkretsen.

Området och Produkterna

Härefter ska parterna på ett tydligt sätt precisera det som i avtalet dels kallas för ”Området”, vanligen en geografisk avgränsning, dels specificera exakt vilka produkter som ska omfattas av agenturen, i avtalet benämnt som ”Produkterna”. Produkterna kan avse ett helt eller delar av ett produktsegment, eventuellt även produkter som vidareutvecklats och även ersättningsprodukter. Dessa delar ska även specificeras på denna avtalspunkt.

Exklusivitet

Om rättigheterna i avtalet av upplåtelsen av agenturen ska vara exklusiva ska detta också framgå och det innebär att Agenten då ensam har rätten att marknadsföra produkterna i området.

Varumärke och marknadsföring

Frågan om hur varumärket får användas av Agenten inom Området och hur kostnaderna för marknadsföringen ska fördelas mellan parterna är också viktigt att reglera i detalj i avtalet.

Förpliktelser

Både Leverantören och Agenten har enligt avtalet förpliktelser gentemot den andra parten.

För Leverantören gäller att hålla Agenten uppdaterad med information och erforderligt material och arbetsredskap för uppdragets genomförande. Leverantören är också skyldig att reklamera eventuell brist i Leverantörens genomförande av uppdraget inom skälig tid, vilket innebär så snabbt som möjligt. Leverantören äger rätt att omedelbart låta avtalet upphöra för det fall Agenten på betydande sätt misskött uppdraget.

Agenten har fler förpliktelser att iaktta gentemot Leverantören. Kvaliteten på Agentens genomförande av uppdraget är högt satt: Dels krävs ett fackmannamässigt genomförande och utöver detta ska omsorg och skicklighet iakttas. Ur Agentens synpunkt bör denna punkt särskilt beaktas i förhållande till punkt 11 Ansvar i avtalet. Agenten är ålagd att ange vad som krävs för att genomföra uppdraget både när det gäller tidsåtgång och erforderligt underlag. Detta kräver arbete och planering av Agenten.

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag är en ersättning som kan utgå till Agenten om vissa speciella förutsättningar är uppfyllda. En Agent har enligt lagen rätt till avgångsvederlag om han under avtalsförhållandet tillfört Leverantören nya kunder och/eller då han väsentligt utökat handeln med befintliga kunder. Avgångsvederlaget utgår då i samband med avtalsslutet som en kompensation för framtida förlorad provision.

Rätten till ersättning är dock avhängig av att Leverantören kommer att ha väsentliga fördelar av de aktuella kunderna även efter avtalsslut, samt att det är skäligt att ersättning skall utgå.

Trots att handelsagenturlagen funnits i drygt tio år har frågan om avgångsvederlag behandlats ytterst sparsamt i såväl de svenska domstolarna som i den svenska doktrinen. Vid tolkning av rekvisiten i 28 § HaL finns därför ingen lättillgänglig hjälp i den svenska rätten. Tack vare att lagen bygger på ett EG-direktiv kan dock ledning sökas utomlands i de länder som valt att införliva samma avgångsvederlagsmodell som Sverige, den tyska modellen.

Agentavtal - Underleverantörsavtal