Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt regleras av lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

En framtidsfullmakt kan ges till en fullmaktshavare om den som ger fullmakten fyllt 18 år.

Fullmakten avser att säkerställa att en fullmaktshavare kan sköta fullmaktsgivarens angelägenheter för det fall fullmaktsgivaren pga. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Fullmakten får avse ekonomiska och personliga angelägenheter.

Det finns vissa åtgärder som den inte får avse. Det gäller t ex åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador samt åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan (tandvård). Inte heller får den avse det som avses i 12 kap 2 § tredje stycket, vilken bestämmelse anger att gode män och förvaltare inte är behöriga att företräda den enskilde i frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär.

Fullmakten skall vara skriftlig.

Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter.

Fullmaktshavaren får inte vara vittne.

Av en framtidsfullmakt ska det framgå

 1. Att det är fråga om en framtidsfullmakt,
 2. Vem eller vilka som är fullmaktshavare,
 3. Vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och
 4. Vilka övriga villkor som gäller.

En framtidsfullmakt kan inte göras oåterkallelig.

Om den skall ändras måste man gå tillväga på samma sätt som när den ursprungliga utformades, d v s skriftligen, två vittnen mm.

För återkallelse gäller avtalslagens bestämmelser, vilket i huvudsak innebär att fullmakten måste återkallas skriftligen eftersom det finns krav på skriftlighet.

Om fullmakten uppfyller kraven på att den som utfärdat den fyllt 18 år, fullmakten är skriftlig, träder den ikraft när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina angelägenheter för det fall fullmaktsgivaren pga. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Det är fullmaktshavaren som skall bedöma om fullmakten har trätt i kraft, om det inte har bestämts att den frågan skall avgöras av domstol eller om fullmaktshavaren bestämt att domstolsprövning skall ske.

Om fullmaktshavaren bedömer att fullmakten trätt i kraft skall han eller hon snarast underrätta fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens make eller sambo och närmaste släktingar.

Det finns även bestämmelser om hur man skall gå tillväga om domstol skall avgöra att fullmakten trätt ikraft.

Det finns även bestämmelser om hur fullmaktshavarens fullgörande av uppdraget skall gå till. Det finns bl a bestämmelser om att fullmaktshaven skall fullgöra uppdraget i enlighet med fullmaktsgivarens intressen, att fullmaktshavaren kan återkalla andra fullmakter, att fullmaktshavaren inte får företräda fullmaktsgivaren mot make eller sambo eller annan som innebär att det uppkommer motstridiga intressen.

Vidare finns det bestämmelser om fullmaktshavarens rätt att lämna gåvor, ta emot arvode för sitt uppdrag mm.

Det finns även bestämmelser om fullmaktshavarens förhållande till tredje man, granskning av fullmaktshavarens uppdrag, samt fullmaktens verkningar i vissa situationer.

Framtidsfullmakt