Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Från 10 anställda

Varje år och vid större förändringar

Nedanstående krav gäller varje år samt vid t ex personalförändringar, ändrade arbetssätt, förutsättningar, organisatoriska förändringar, ändringar av lokaler.

Krav 

 • Arbetsgivare ska ha mål, fördelning, uppföljning och rutiner inom droger och missbruk (Drogpolicy)
 • Arbetsgivare ska ha mål, policy och rutiner inom sjuk & rehabilitering, krisstöd etc
 • Dokumenterade uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet, handlingsplan
 • En skriftlig arbetsmiljöpolicy med rutiner och mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter till chefer/arbetsledare eller andra och säkerställa kompetensen för dessa personer
 • Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och mot diskriminering inom alla de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (Dock inget krav på fullständig skriftlig dokumentation under 25 anställda). Arbetet innefattar även innan en anställning sker, dvs även arbetssökande.
 • Arbetsgivare med mellan 10-24 anställda ska skriftligt utvärdera föregående års arbete med likabehandling samt hur samverkansskyldigheten fullgjorts
 • Alla arbetsgivare ska varje år göra en lönekartläggning för att motverka diskriminering av lön och villkor pga. kön (dock inget krav på skriftlig handlingsplan under 10 anställda).
 • Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska skriftligen dokumentera hela lönekartläggningsarbetet inklusive handlingsplan för jämställda löner
 • Skriftlig rutin för arbetsmiljöarbetet och vem som gör vad
 • Beredskap och rutiner kring första hjälpen och krisstöd. Skriftliga anslag kring utrustning, ansvariga, telefonnummer etc
 • Om riskerna i arbetet är allvarliga ska skriftliga instruktioner för arbetet finnas
 • Policy mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt handlingsplan och åtgärder när det uppstår.
 • Skriftliga handlingsplaner av förbättringsområden inom arbetsmiljö

Dokument 

Analysrapport – mall
Ansvarsfördelning och roller i arbetsmiljön
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsskada – Checklista
Arbetsvärdering likvärdigt arbete
Checklista för arbetsmiljöarbetet
Delegeringsavtal för arbetsmiljöuppgifter
Drog- och missbrukspolicy
Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet
Handlingsplan – Lönekartläggning
Handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling
IT-skyddsrond – Protokoll
Jämförelse av lika arbete
Jämförelse av likvärdigt arbete
Jämförelse av medellön och förmåner
Krishantering – handlingsplan vid arbetsplatsolycka
Krishantering – handlingsplan vid rån, hot och våld
Likabehandlingspolicy
Lönekartläggning – Checklista
Rehabiliteringspolicy
Returnering av arbetsmiljöuppgifter
Riskbedömning vid organisationsförändring
Rutiner och information för hantering av missbruk i arbetslivet
Sjuk- och rehabiliteringsprocessen
Skyddsrondsprotokoll

Olika omfattning beroende på verksamhet och lokal

Uppföljning, på nedanstående krav, ska göras minst varje år. I enklare anläggningar kan det räcka med muntliga genomgångar. Separata regelverk finns även för hantering av explosiva ämnen.

Krav

 • Brandövning och genomgång av brandskyddet. Brandskyddet ska dokumenteras
 • Skriftlig brandinstruktion (i föreskriften anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse)

Dokument

Brandskyddspolicy
Krishantering – Handlingsplan vid brand