Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Definitioner

Vad är kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av oacceptabla handlingar och beteenden. Det är den person som blir utsatt som avgör vilka handlingar och beteenden som är kränkande Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö definieras begreppen med:

”handlingar som riktas mot en eller flera anställda på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa hos de som drabbas eller till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”.

Föreskriften behandlar arbetsgivarens ansvar för hantering av kränkande särbehandling. Alla arbetsgivare omfattas av reglerna i föreskriften. Kränkande särbehandling kan leda till att personens arbete påverkas negativt och kan även leda till allvarlig psykisk ohälsa för den drabbade.

Exempel på kränkande särbehandling:

 • att inte hälsa på någon
 • att ignorera eller frysa ut någon
 • att medvetet och systematiskt nedvärdera eller förlöjliga någon eller dennes familj inför andra (förolämpning, förtal, skvaller)
 • att medvetet undanhålla arbetsrelaterad information
 • att medvetet försvåra arbetes utförande
 • att exkludera någon från social gemenskap, möten, lunch, fika
 • att omotiverat frånta någons arbetsuppgifter, omplacera eller liknande utan sakliga skäl
 • att omotiverat och utan sakliga skäl straffa eller försvåra för någon vid begäran om ledighet, övertid eller liknande

Mobbning definieras av återkommande och systematisk form av kränkande särbehandling
under en längre tid med ont uppsåt.

Det är viktigt att särskilja på en konflikt och kränkning. Den kan tyckas hårfin. Därför är det viktigt att utreda vad som har hänt. En olöst konflikt kan i förlängningen riskera att leda till kräkning eller mobbning.

Arbetsbristen, dvs. effekten av förändringen, kan beröra en eller flera personer.

Vad är diskriminering?

Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. En diskriminerande handling är en kränkande handling som utförs av myndighet eller en arbetsgivare (t.ex. en chef) och där handlingen har sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 1. Kön
 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. Religion eller annan trosuppfattning
 4. Etnisk tillhörighet
 5. Funktionsnedsättning (varaktighet)
 6. Sexuell läggning
 7. Ålder

Diskrimineringslagen innefattar både anställda, arbetssökande, de som söker eller fullgör praktik eller är inhyrd/inlånad personal.

En diskriminerande handling kan ske på sex olika sätt enligt diskrimineringslagen:

 1. Direkt diskriminering: ett missgynnande genom att behandlas sämre än någon annan i jämförbar situation och har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel är att inte få ett jobb pga. att man är kvinna eller inte blir befordrad pga. att man är för gammal.
 2. Indirekt diskriminering: ett missgynnande som framstår som neutralt, men som indirekt kan komma att missgynna en person som har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Exempel kan vara att man kräver perfekt svenska vid tillfällen där det inte finns någon direkt grund för det kravet.
 3. Bristande tillgänglighet: när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Exempel kan vara att ta bort trösklar för en person i rullstol, stavningskontrollsprogram för dyslektiker.
 4. Trakasserier: uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Här kan trakasserierna förekomma även medarbetare emellan och alltså inte bara utifrån arbetsgivarperspektivet. Exempel kan vara att mobba någon som är invandrare.
 5. Sexuella trakasserier: uppträdande/handlingar av sexuell natur som kränker någons värdighet. Här kan trakasserierna förekomma även medarbetare emellan och alltså inte bara utifrån arbetsgivarperspektivet.
 6. Instruktion att diskriminera: att någon beordrar eller instruerar någon annan att utföra en åtgärd som är av diskriminerande karaktär. Exempel är att be ett bemanningsföretag om att exkludera en viss kategori av människor kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna

Vad är trakasserier?

Trakasserier enligt diskrimineringslagens definition är en kränkande handling (ord eller handling) som kränker någons värdighet och har ett samband med någon eller några av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Trakasserier kan till exempel vara att någon ger uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna mot en eller flera andra personer.

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier.

Det är den som har blivit utsatt som avgör om det är oönskat eller kränkande. Den som trakasserar måste därför förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier. Det är alltså viktigt att förstå att den drabbade måste klargöra och säga ifrån att det är obehagligt eller ovälkommet.

I vissa situationer kan dock denna form av kränkning vara så tydlig att inga påpekanden krävs.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier kan beskrivas som ett opassande sexuellt beteende mot någon annan. Enligt diskrimineringslagen definieras ”Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”. Oönskat beteende som svärtar ner eller förlöjligar någon pga. könstillhörighet.

Exempel på sexuella trakasserier är:

 • Tafsande
 • Kasta närgångna blickar
 • Ovälkomna komplimanger
 • Inbjudningar eller anspelningar
 • Kommentarer eller enskilda ord
 • Pornografiska bilder

För att det ska beskrivas som sexuella trakasserier måste den som trakasserar vara införstådd med hur beteendet upplevs. Därför måste den som upplever sig som trakasserad klargöra att beteendet är oönskat. Däremot finns det givetvis situationer där den sexuella anspelningen är så tydlig att det inte kräver något förtydligande. Rena bagateller omfattas inte, till exempel om någon råkar gå emot någon annan eller ger en oskyldig komplimang.

Våldtäkt, påtvingad närgången fysisk kontakt och beröring på intima kroppsdelar räknas som sexuellt ofredande och övergrepp och behandlas i kapitel 6 i Brottsbalken. Denna typ av övergrepp ska alltid anmälas till polisen, oavsett om det sker i eller utanför arbetslivet.

Vad är repressalier?

Enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen får en arbetsgivare inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att en arbetstagare har anmält eller deltagit i en utredning kring en kränkning, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier. Med det menas att ingen ska bli bestraffad eller behandlas sämre för att man gjort en anmälan mot en person eller arbetsgivare.

Exempel på repressalie är:

 • Mindre eller utebliven löneökning
 • Utebliven befordran eller möjlighet till utbildning
 • Kränkning eller förlöjligande