Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Arbetsgivarens skyldigheter

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det innebär bl.a. att systematiskt verka för en god arbetsmiljö och eliminera risker i arbetsmiljön.

Dessutom ska arbetsgivaren se till att det i verksamheten finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.

Arbetsgivarens skyldigheter i det här avseendet innebär bl.a. att se till att det finns:

 • policy och mål för rehabiliteringsfrågorna
 • kompetens och kontaktpersoner
 • ekonomiska resurser avdelade för ändamålet
 • en organisation för arbetet
 • tydlig ansvarsfördelning
 • rutiner för tidiga kontakter med sjukskrivna
 • rutiner för undersökning av arbetsrelaterade rehabiliteringsbehov m.m.
 • rutiner för kontakter med myndigheter, företagshälsovård m.fl.
 • rutiner för kontroll, uppföljning och utvärdering
 • samverkan med arbetstagarna

Här följer tips på vad man kan behöva tänka på i det förebyggande arbetet kring rehabilitering och rutiner vid sjukfrånvaro.

1. Rehabiliteringspolicy

Ta fram en rehabiliteringspolicy som beskriver företagets syn på rehabilitering och ramarna för hur en rehabilitering är tänkt att genomföras. Även hur arbetet kring detta ska organiseras och vilket ansvar som ligger på alla parter. Hur denna organisation och arbetsanpassning sedan ser ut beror till viss del på förhållanden på arbetsplatsen. I större organisationer krävs t.ex. ett större åtagande och organisering, än i mindre organisationer. I kollektivavtal kan ytterligare aspekter finnas att ta hänsyn till i arbetet.

Rehabiliteringspolicy

2. Rutiner vid sjukskrivning och rehabilitering

Ta fram konkreta rutiner för vad som gäller och händer när någon bli sjukskriven. Vart medarbetaren ska vända sig, vilka ersättningar och försäkringar som finns som medarbetaren har rätt till, d.v.s. vad gäller hos just er som arbetsgivare. Ersättningar kan skilja sig åt beroende på om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte.

Med kollektivavtal följer t.ex. obligatoriska försäkringar såsom pensions- och sjukförsäkring, men också krav på extra sjuklön mellan dag 15-90 i sjukperioden. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan själva välja om dessa förmåner och försäkringar ska utges i dessa sammanhang efter de första 14 dagarna. Kollektivavtal kan också innefatta andra regler och rutiner kring rehabilitering, såsom hantering av förstadagsintyg, rutiner vid sjukförsäkran etc.

Det är viktigt att arbetsgivaren planerar arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten i samverkan med medarbetarna, till exempel i skyddskommittén eller i annat forum, så att de också kan påverka verksamhetens uppläggning.

Rutiner, regler och ersattningar vid sjukfrånvaro

3. Kompetens

Som en del i skyldigheten i att organisera rehabiliteringsarbetet, ska också arbetsgivaren skaffa sig den kompetens som behövs för att både på ett förebyggande sätt minimera ohälsa och skador, men också känna till hur man hanterar rehabiliteringar när det väl har hänt. Finns inte den kompetensen internt, kan den dock hämtas externt i form av samarbeten med t.ex. Företagshälsovård, andra vårdinrättningar eller externa aktörer efter behov.

Skapa rutinbeskrivningar för chefen, håll informationsmöten eller utbildning vid behov etc.

4. Årliga sammanställningar

Arbetsgivaren ska årligen göra en sammanställning av ohälsa och olycksfall som inträffat på arbetsplatsen under året. Syftet med sammanställningen är att underlätta bedömningen av risker i arbetet och förebygga att det inte händer igen. I utredningen ska företaget, så långt det är praktiskt möjligt, ta upp alla bakomliggande orsaker till skadan/ohälsan. De tekniska faktorerna, det mänskliga beteendet och de organisatoriska förhållandena är ofta alla bidragande till att ohälsa uppstår.

Utredningen ska därför vara systematisk och omfatta alla faktorer som kan ha medverkat till ohälsan.

Årlig sammanställning – Ohälsa, olycksfall, tillbud