Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Brandskyddsplan

Vad är en brandskyddsplan?

En brandskyddsplan är en beskrivning och ett stöd för organisationens strategiska och operationella brandskyddsarbete och ska finnas tillgänglig för organisationens/verksamhetens alla avdelningar och enheter i enlighet med brandskyddspolicy.

Brandskyddsplanen ska vara förenlig med organisationens brandskyddspolicy och omfatta:

 • Organisation/verksamhet
 • Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
 • Säkerhetsanalys, riskhantering och dit hörande åtgärds- och handlingsplan
 • Inventering och beskrivning av brandskyddsåtgärder
 • Incidenthantering och beredskap

Varje brandskyddsplan ska innefatta dokumentation om genomförd säkerhets- och riskanalys som brandskyddsplanen omfattar. Dokumentationen ska visa identifierade brandrisker och vidtagna åtgärder för att eliminera eller förebygga brand och brandskyddsincidenter.

Utarbetade brandskyddsplaner ska godkännas av brandskyddsansvarig.

Brandskyddsplan kan utgöra redovisande dokument och bli föremål för myndighetstillsyn.

Dokument
Brandskyddsplan

Organisation/verksamhet

Organisationens/verksamhetens betydande processer och aktiviteter som kan medföra brand och eller påverka brandskyddsåtgärder ska beskrivas och dokumentationen ska ligga till grund för fortsatt brandskyddsarbete.

Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning

Högsta ledningen ska fastställa en brandskyddspolicy och organisation för brandskyddsarbete. Brandskyddsorganisationen ska tilldelas ansvar och förutsättningar att bedriva ett systematiserat och riskbaserat brandskyddsarbete.

Respektive befattning, roll eller funktions ansvar inom organisationen ska beskrivas genom organisationsplan, befattningsbeskrivning och förankras i anställningsavtal.

En eller flera brandskyddsplaner ska finnas inom alla verksamhets- eller enhetsområden.

Brandskyddsplanen ska innehålla organisationsplan och ansvarsfördelning för brandskydd över den verksamhet som brandskyddsplanen omfattar.

Brandrisker inom organisationen/verksamheten

Brandrisker som framkommer genom inventering, egenkontroller och genomförande av säkerhets- och riskanalys ska dokumenteras i brandskyddsplanen.

Brandskyddsregler och tillstånd

I brandskyddsplanen ska brandskyddsorganisationen beskriva vilka brandskyddsregler och eller tillstånd som ska gälla för organisationen/verksamheten.

Ett tillstånd innebär att brandskyddsansvarig godkänner att ett visst riskfyllt arbete påbörjas. Det kan avhandla heta arbeten, omställning flytt av inventarier som maskiner eller farligt gods eller ombyggnationer som påverkar det byggnadstekniska brandskyddet eller att det tillfälligt måste stängas ned). Det kan till exempel innefatta att vidta brandskyddsåtgärder som att:

 • Besluta att arbetet förläggs på annan enligt bedömning säkrare plats
 • Arbetet bevakas av en eller flera fysiska personer tillfälligt som ersätter byggnadstekniskt, tekniskt eller mekaniskt brandskydd. Och där dessa personer har beredskap för brandincident.

Riskanalys och riskhantering

Projektering av brandskydd ska vara riskbaserat, kvalitativt och utföras av hög kompetens. Brandskyddsorganisationen ska samverka med externa parter ifråga om brandskydd, det kan vara tillsyn eller samverkan med lokal eller närmaste räddningstjänst.

Incidenthantering och beredskap

Riskanalys och riskhanteringsarbetet ska utgöra grund för vilka nivåer av incidenthantering- och beredskap som ska gälla.

Information om jour, larmlistor och ansvariga ska finnas lätt tillgänglig för alla personalkategorier. I denna information ska rutin framgå för hur brandskyddsincidenter ska rapporteras.

Inventering och beskrivning av brandskydd- och brandskyddsåtgärder

Organisationen/verksamheten ska inventera sitt brandskydd och brandskyddsåtgärder på ett återkommande och kontinuerligt sätt. Inventeringen ska beskriva vilka brandskyddsåtgärder som finns och vilken status dessa har och vart de finns inom organisationen/verksamheten.

Egenkontroll

I brandskyddsplanen ska framgå vilka egenkontroller som brandskyddsorganisationen utför och vad de omfattar.

Egenkontroller som utförs av extern part/biträde ska alltid överlämna journal/rapport på utförda kontroller till brandskyddsansvarig.

Brandskyddsorganisationen ska ha rätt till tillträde till alla delar av område, fastighet eller lokal som krävs för att projektera eller i övrigt kontrollera eller följa upp brandskydd och eller brandskyddsåtgärder.

Egenkontroll och checklistor ska baseras på:

 • Lag och förordnings bindande krav
 • Verksamhetens särskilda hot- och risker, brandskyddsbehov och bindande krav
 • Organisatorisk/administrativ kontroll
 • Byggnadsteknisk, teknisk och mekanisk kontroll
 • Släckutrustning kontroll
 • Information, utbildning och kommunikation kontroll
 • Incidenthantering, beredskap och kontinuitet kontroll

Under egenkontroll ska minst följande kontrolleras:

 • Att tillämpliga lagar och förordningar följs
 • Riskanalys och riskhanteringsprocess - brand-, hot och -risker
 • Att styrande dokument är uppdaterade, verkningsfulla, kommunicerade och följs
 • Brandceller/cellindelning
 • Brandväggar
 • Brand-, dörrar, -portar, -jalusier (luckor/öppningar)
 • Rökgångar och trummor för ventilation av brand, rök och gas
 • Nöd ut ska kontrolleras
 • Utrymnings- och räddningsvägar
 • Vägledande skyltning om utrymning
 • Nödbelysning
 • Släckutrustning
 • Elutrustning, kablage, korskopplingsrum och driftsutrymmen
 • Förvaring och hantering av brandfarligt gods
 • Kontroll av utbildningsbehov
 • Organisationens beredskapsstatus

Information och utbildning

I brandskyddsplanen ska framgå vilken information och utbildning som krävs för att förebygga och hindra brand och brandskyddsincidenter.

Det ska finnas en utbildningsplan för brandskydd och utbildningar ska omfatta teoretiska och praktiska övningar som berör:

 • Lagstiftning och föreskrifter om brandskydd
 • Organisation över brandskyddsarbetet
 • Släckmedel och verkan
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Utrymning
 • Ha kunskap om organisationens/verksamhetens brandrisker; materiella-, energi-, el-, avfall-, vätskerisker i förhållande till brand och brandskyddsincidenter
 • Aktörer vid en brand och brandskyddsincident tillika skadeplats och deras funktion
 • Kunskap om automatisk brandlarmsanläggning (brandcentral) och om andra tekniska eller mekaniska brandskyddsåtgärder
 • Hantering av brandredskap för att kunna handla vid brand – enligt principer för ”rädda – larma – släck”
 • Första hjälpen för att kunna handla för att hjälpa personer – enligt principer för ”andning – blödning – chock”
 • Rapportering av brandskyddsincidenter

Leverantörsförbindelser

Externa leverantörsförbindelser angående brandskydd ska dokumenteras och refereras till som bilaga till aktuell brandskyddsplan.

Organisationen/verksamheten kan ha brandskyddssystem som intern personal ej kan utföra kontroll eller service på. Detta medför att organisationen anlitar extern kompetens för att utföra kontroller och service.

Serviceleverantörer ska vara certifierade att utföra brandskyddskontroll. Leverantörsförbindelser ska vara förankrade i avtal. Ansvarsförbindelse att följa brandskyddsregler ska tecknas.

Brandskyddsansvarig har till ansvar att kommunicera brandskyddsinformation och eller utbildningar som extern personal behöver genomföra innan arbete kan påbörjas.

Dokument
Brandskyddsplan
Dokumentförteckning brandskydd
Dokumentstyrning brandskydd
Utbildningsplan brandskydd