Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Inledning

I brandskyddssammanhang är det viktigt att veta att samhället ställer krav när det gäller att förebygga brand. Krav är väl reglerade i olika lagar, föreskrifter och anvisningar.

Enligt 2 kap. 2 § Lag om skydd mot olyckor har ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skyldighet att vidta åtgärder i skälig omfattning för att förebygga, hindra eller begränsa skador till följd av brand. I kap. 4 § finns även bestämmelser om farlig verksamhet som ställer krav på att den organisation som utövar verksamheten, att analysera hot och risker för dessa olyckor och eller utreda bakomliggande orsaker för brandskyddsincidenter om de har uppstått.

Arbetsmiljöverket AFS 2001:1 ställer krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete och dessa krav omfattar bland annat riskbedömningar, brandbekämpning, utrymning, regler, information och utbildning, brandfarliga och explosiva varor, transport och andra områden.

För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under organisationens levnadstid. Brandskyddsdokumentation styrs av behovet i det enskilda fallet, men som generell vägledning kan brandskyddsdokumentation innefattas av en eller flera brandskyddsplaner i ett övergripande ledningssystem (policystruktur) för brandskydd.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett målinriktat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation/verksamhet. Genom att systematiskt arbeta med brandskydd skapas medvetenhet och förståelse för brandrisker.

Syfte med brandskydd

Brandskydd syftar till att förebygga eller begränsa skador eller olyckor till följd av brand och därigenom skydda liv, hälsa, miljö och egendom.

Ansvarsfördelning

 • Verksamhetens högsta ledning har alltid det yttersta ansvaret för organisationens/verksamhetens brandskyddsarbete och äger även det juridiska och ekonomiska ansvaret för brandskyddet. Ledningen ska följa upp brandskyddsarbetet. Ledningen får delegera förvaltningsansvar för brandskyddsarbetet
 • Befattningar för brandskyddsansvar ska vara beslutad och dokumenterad av högsta ledningen
 • Den som är brandskyddsansvarig har ett rapporteringsansvar till högsta ledningen avseende organisationens/verksamhetens brandskydd. Uppföljning och rapportering av brandskydd ska ske periodiskt och kontinuerligt och ska i övrigt kunna delges vid behov
 • Ansvar för brandskydd ska fördelas så långt ut i organisationen som möjligt. Ansvar ska alltid ligga på en befattning och kan inte delges viss enhet eller del av/inom organisationen/verksamheten,
 • Den person som är ansvarig för någon del i brandskyddsarbetet ska ha relevant kompetens, befogenheter och resurser

Dokument
Befattningsbeskrivning - Brandskyddsansvarig
Brandskyddspolicy
Ledningens genomgång och uppföljning av brandskydd

Dokumenterad information och dokumentstyrning

Organisationen ska dokumentera, bevara och skydda brandskyddsdokumentationen som belägg för planering och vidtagna åtgärder. Brandskyddsdokumentation ska vara ett stöd och underlätta ett effektivt brandskyddsarbete.

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att:

 • Godkänna dokument med avseende på lämplighet innan de ges ut
 • Granska och efter behov uppdatera dokument och på nytt godkänna dokument
 • Säkerställa att ändringar och gällande ändringsstatus för dokument är angivna
 • Säkerställa att rätt version av tillämpliga dokument finns på de platser där de ska användas
 • Säkerställa att dokument förblir läsbara, lätta att identifiera och härleda
 • Säkerställa att dokument av externt ursprung, som organisationen funnit nödvändig för planering och tillämpning av brandskyddsarbetet, är identifierade och att deras distribution styrs
 • Förhindra oavsiktlig användning av utgångna dokument och identifiera dem på lämpligt sätt, om de av något skäl måste bevaras

Dokument
Dokumentförteckning brandskydd
Dokumentstyrning brandskydd

Projektering av brandskydd

Beställning, upphandling, projektering eller installation av brandskydd ska utföras av minst fackmannamässig kompetens och vara grundat på genomförd analys- och riskhanteringsprocess. Extern specialist- eller expertkompetens kan behöva anlitas vid projektering i särskilda fall. Dimensionering och beräkningar av byggnadstekniskt brandskydd eller densamma för brandlarmsanlägg (brandcentral - sprinkler och tryck för en anläggning/fastighets utformning) ska beräknas utifrån ingenjörsnivå.

Det ska säkerställas att installation av teknisk anläggning, apparatur, kopplingar och konfigurationer utförts av certifierad montör/installatör. Den certifierade montören/installatören ska efter driftsättning av system överlämna installationsintyg.

En brandcentral ska alltid vara uppkopplad till certifierad larmcentral (larmcentral = mottagare av signaler från brandcentral).

Dokument
Metodstöd - Riskhantering

Egenkontroll

Med egenkontroll av brandskydd avses, att på ett periodiskt och återkommande sätt kontrollera brandskydd och åtgärder kopplat till brandskyddsarbetet.

Vid genomförande av egenkontroller så ska funna hot, risker, sårbarheter, avvikelser, förbättringspotential och möjligheter dokumenteras. Underlag från egenkontroller ska utgöra del av riskhanteringsprocess och dit hörande åtgärds- och handlingsplan. Underlag om brandskyddsarbetets prestanda bör sammanställas för ledningens genomgång.

Lämpligt kontrollintervall är minst en gång per kvartal. Det är förutsättningarna i den aktuella verksamheten som styr. Det beror på organisationens utformning, omfattning och verksamhet. Viktigt att beakta är, att processerna ska vara förenliga med de bindande krav som åvilas och de målsättningar organisationen fastställt. Det innebär att en eller flera punkter kan behöva kontrolleras oftare.

Dokument
Metodstöd - Riskhantering
Egenkontroll - Organisatoriskt - administrativt brandskydd
Egenkontroll - Mekaniskt brandskydd
Egenkontroll - Tekniskt brandskydd
Utbildningsplan brandskydd
Ledningens genomgång och uppföljning av brandskydd
Uppföljning av åtgärdsplan