1 st "Bas abbonemang" tillagd i varukorgen.

Guide
Guide

Starta verksamhet

Det finns en rad olika former för att driva en verksamhet. Nedan följer en beskrivning av vilka olika bolagstyper som finns samt hur man startar en verksamhet.

Innehållsförteckning
Kategori

Bolagsformer

Ett enkelt bolag är när två eller fler personer har ingått ett avtal om samverkan om ett för de samverkande gemensamt ändamål, samt att det föreligger en förpliktelse att verka för det gemensamma ändamålet. Ett enkelt bolag är inte en juridisk person.

Det behövs inte avtalas om att det ska vara fråga om ett enkelt bolag.

Enskild firma kan endast användas när en ensam fysisk person ska driva verksamhet. Reglerna är aningen enklare eftersom det inte finns något krav på årsredovisning eller revisor. Den enskilda firmans ekonomi och den fysiska personens ekonomi blir en och samma. Den fysiska personen är ansvarig för avtal och den enskilda firmans skulder. En enskild firma är ingen juridisk person.

Ett handelsbolag kan användas när två eller fler fysiska eller juridiska personer ska driva en verksamhet. Det krävs inget kapital för att skapa ett handelsbolag. Handelsbolaget är en juridisk person som kan iklä sig rättigheter och skyldigheter, till exempel ansvara för ingångna avtal. Delägarna i handelsbolaget, bolagsmännen, är dock personligen och solidariskt betalningsansvariga med handelsbolaget för handelsbolagets skulder.

Kommanditbolag kan användas när två eller fler fysiska eller juridiska personer ska driva en verksamhet. Bolagsformen påminner om handelsbolag men det finns vissa skillnader. I kommanditbolag finns det två typer av bolagsmän, komplementär och kommanditdelägare. Komplementären ansvarar personligen för kommanditbolagets skulder. Kommanditdelägaren ska ha en insats i bolaget och har ett begränsat ansvar för kommanditbolagets skulder.

Aktiebolag kan bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer. För att bilda ett aktiebolag krävs ett aktiekapital om minst 25 000 kronor för ett privat aktiebolag och minst 500 000 kronor för ett publikt aktiebolag. Huvudregeln är att endast aktiebolaget ansvarar för aktiebolagets skulder och avtal. Aktiebolaget medför därför en större säkerhet jämfört med till exempel ett handelsbolag men bolagsformen kräver ett relativt högt insatskapital samt en svårare reglering.

Ekonomisk förening kan startas av tre eller fler fysiska eller juridiska personer genom att anta stadgar och utse en styrelse. Föreningen ska ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Ekonomiska föreningar är öppna eftersom alla som uppfyller krav på medlemskap ska ha rätt att bli medlemmar och medlemmar har som huvudregel en röst var. Ekonomiska föreningar är bra om man vill främja ett gemensamt ekonomiskt intresse.

Det går endast att skapa en ideell förening om syftet med föreningen är att främja andra intressen än medlemmarnas ekonomiska intressen. Exempel är att föreningens ändamål är politiskt, välgörande, religiöst eller vetenskapligt. Föreningen blir en juridisk person när medlemmarna beslutar om att starta föreningen, antar stadgar samt väljer en styrelse. Ideella föreningar är inte reglerade i lag.

Filial kan bara bli aktuellt om ett bolag i utlandet ska starta verksamhet i Sverige. Filialen betraktas som en del av det utländska bolaget. Det ska finnas en verkställande direktör som ska företräda filialen och även om filialens tillgångar tillhör det utländska bolaget ska filialen ha egen bokföring.

Europabolag är en typ av aktiebolag som kan användas vid gränsöverskridande verksamhet. Europabolag kan bara skapas vid vissa förhållanden, exempelvis att två aktiebolag i olika medlemsländer fusioneras till ett europabolag. Aktiekapitalet i ett europabolag ska vara minst 120 000 euro. Varje aktieägare är ekonomiskt ansvarig för den del av aktiekapitalet som hon eller han har tecknat.

Att starta verksamheten

Inför uppstart är det viktigt att ha en affärsplan och se över vilka investeringar som kommer att behöva göras inför uppstart samt hur stora intäkter som kommer att krävas för att täcka kostnaderna. Man bör även betänka i vilken form verksamheten ska bedrivas. Ska du ensam starta verksamheten kan du välja mellan enskild firma och aktiebolag. Fördelarna med enskild firma är att det är enklare regler än för aktiebolag och att det inte krävs något insatskapital. Fördelen med aktiebolag är å andra sidan att ägaren som huvudregel inte behöver ansvara för bolagets skulder.

Är det flera parter som ska starta en verksamhet finns det fler alternativ. Man kan välja mellan handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag samt ideell eller ekonomisk förening. För föreningarna krävs det tre eller fler personer för att starta en verksamhet. För att skapa en ideell förening krävs ett ideellt syfte. Den ekonomiska föreningen ska syfta till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En ekonomisk förening ska ha stadgar och var och en som uppfyller kraven för att bli medlem ska ha rätt att bli det. Handelsbolag kräver ingen insats men alla bolagsmän ansvarar solidariskt för bolagets skulder. Det innebär den fysiska eller juridiska bolagsmannen kan bli betalningsskyldig för en skuld som har uppkommit i handelsbolaget. Kommanditbolaget kännetecknas av att det finns en mer aktiv bolagsman som har samma ansvar som en bolagsman i ett handelsbolag och en mer passiv kommanditdelägare som ska lägga in en kapitalinsats men som inte har större ansvar för bolagets skulder än sin insats.

Avtal

För att du ska kunna ha en enskild firma ska du arbeta själv. Det är därför inte nödvändigt att skriva avtal med någon annan bolagsman.

Registrera verksamheten

För att starta en enskild firma räcker det normalt sett med att ansöka om F-skatt vid Skatteverket. Detta kan göras via verksamt.se. Man kan också registrera sitt företagsnamn vid Bolagsverket för att få ensamrätt till företagsnamnet i länet.  

Olika typer av aktiebolag

Det finns två olika typer av aktiebolag, privata och publika aktiebolag. Det finns även olika typer av publika aktiebolag. Det finns publika aktiebolag som är noterade på en reglerad marknad och publika aktiebolag som inte är noterade på en reglerad marknad. Det finns olika regleringar för privata och publika aktiebolag. Exempelvis är kravet på minsta aktiekapital för privata aktiebolag är 25 000 kronor och 500 000 kronor för publika aktiebolag. Det är bara publika aktiebolag som får erbjuda sina aktier till försäljning på börsen eller på en annan marknadsplats för försäljning av aktier.

Upprätta stiftelseurkund

En eller flera fysiska eller juridiska personer ska besluta om att starta aktiebolag. De som ska starta aktiebolaget kallas för stiftare. Första steget för att starta ett aktiebolag är att upprätta en stiftelseurkund. Stiftelseurkunden ska innehålla datum för stiftande, hur mycket som ska betalas per aktie, hur många aktier varje stiftare tecknar för sig själv, vilka som ska vara styrelseledamöter med kontaktuppgifter och i förekommande fall suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer, namnförslag för aktiebolaget samt om aktierna kan betalas med apportegendom. Apportegendom är egendom som kommer att knytas till bolaget. Stiftelseurkunden ska skickas in till Bolagsverket i samband med att bolaget registreras. Stiftelseurkunden får inte vara äldre än sex månader vid registrering.

Upprätta bolagsordning

Bolagsordningen skapar aktiebolagets ramar, se mall-förslag. Bolagsordningen ska innehålla företagets namn, styrelsens säte, företagets verksamhet, det registrerade aktiekapitalet eller det högsta och lägsta tillåtna aktiekapitalet, antalet aktier, antal styrelseledamöter, hur många revisorer alternativt uppgift om att aktiebolaget inte ska ha revisor, hur kallelse till bolagsstämma ska ske, eventuellt vilka ärenden som ska avhandlas på årsstämman samt räkenskapsår. Det är även möjligt att i bolagsordningen ha bestämmelser om exempelvis hembud, förköp eller skiljeförfarande vid tvist.  Bolagsordningen ska skickas in till Bolagsverket i samband med att bolaget registreras.

Teckna och betala aktier

I stiftelseurkunden ska det ha antecknats hur många aktier som stiftarna tecknar. En stiftare måste inte teckna aktier men alla som tecknar aktier ska antecknas i stiftelseurkunden. Aktierna ska betalas med pengar som sätts in på ett särskilt konto i banken som är öppnat i aktiebolagets namn. Aktiekapitalet måste uppgå till minst 25 000 kronor för ett privat aktiebolag och minst 500 000 för ett publikt aktiebolag. Banken kommer att utfärda ett bankintyg för att aktiekapitalet är inbetalat vilket ska skickas in till Bolagsverket i samband med att bolaget registreras.

Skriv under stiftelseurkunden

När alla stiftare har skrivit under stiftelseurkunden är aktiebolaget bildat. För att kunna bolaget ska kunna agera fullt ut krävs dock att bolaget registreras.

Upprätta aktieägaravtal (frivilligt)

Det finns inget krav på att det ska skrivas ett aktieägaravtal, se mall-förslag. Aktieägaravtal kan skrivas när det är två eller fler aktieägare. Ett aktieägaravtal kommer inte att bli offentligt genom att skickas in till Bolagsverket och aktieägarna kan i detta dokument skriva mer detaljerad eller känslig information. Fördelen med att skriva ett aktieägaravtal är att det reglerar aktieägarnas interna skyldigheter vilket kan förhindra en eventuell framtida tvist. I aktieägaravtalet kan man ha klausuler om hembud, värdering av bolaget vid utköp eller förbud mot konkurrerande verksamhet. Aktieägaravtalet blir bara bindande mellan parterna.

Registrera verksamheten

Registrering av bolaget sker genom Bolagsverket. Anmälan ska lämnas in senast sex månader efter att stiftelseurkunden har upprättats. Bolagsverket beslutar sedan om registrering och bolaget får då ett organisationsnummer. När registreringen är genomförd blir företaget en juridisk person och kan starta sin verksamhet.

För att registrera ett aktiebolag krävs namnförslag, verksamhetsbeskrivning, vilka som ska vara ledamöter, suppleanter, vem som ska vara revisor om du har valt sådan, uppgifter om hur många aktier varje stiftare tecknar sig för, priset på aktierna, räkenskapsperiod, vem som är stiftare, adress, kontaktuppgifter, bankintyg. När aktiebolaget har registrerats får aktiebolaget sitt organisationsnummer och erhåller skydd för firmanamnet i hela Sverige. Aktiebolaget kan därefter anmäla sig för F-skatt, registrera sig som arbetsgivare och för moms. Inom fyra veckor från registreringen måste man också anmäla verklig huvudman till bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget.

Bolagsavtal

För att starta ett handelsbolag ska bolagsmännen avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform. Det finns inget formkrav för bolagsavtalet även om det oftast är bäst att göra detta skriftligt för att veta vad bolagsmännen har kommit överens om. Om bolagsavtalet görs skriftligt ska avtalet undertecknas av bolagsmännen. I avtalet kan bolagsmännen avtala om vad handelsbolagets firma ska vara, vad som händer om någon av bolagsmännen vill sälja sin andel och om bolagsmännen ska skjuta in någon insats i handelsbolaget. Bolagsavtalet ska inte skickas in till Bolagsverket och kommer inte att bli offentligt.

Anmäla företaget

Efter att bolagsmännen har träffat ett bolagsavtal ska handelsbolaget anmälas. För att registrera ett handelsbolag krävs följande uppgifter: namnförslag, verksamhetsbedömning, vilka som ska vara bolagsmän och vilka som ska vara firmatecknare. Registreringen görs på verksamt.se. Genom registreringen får handelsbolaget sitt namn och organisationsnummer. Namnet skyddas i länet, men man kan söka skydd i även andra län. När bolaget är registrerat ansöker man om F-skatt och även momsregistrering och arbetsgivarregistrering om det är aktuellt.

Bolagsavtal

För att starta ett kommanditbolag ska bolagsmännen avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform. Det finns inget formkrav för bolagsavtalet även om det oftast är bäst att göra detta skriftligt för att veta vad bolagsmännen har kommit överens om. Om bolagsavtalet görs skriftligt ska avtalet undertecknas av bolagsmännen. I avtalet kan bolagsmännen avtala om vad handelsbolagets firma ska vara, vad som händer om någon av bolagsmännen vill sälja sin andel och om bolagsmännen ska skjuta in någon insats i handelsbolaget, se mall-förslag.

Ett kommanditbolag har två typer av bolagsmän; komplementär och kommanditdelägare. Komplementären har ett solidariskt obegränsat ansvar för bolagets skulder medan kommanditdelägaren endast ansvarar för sin insats. I bolagsavtalet anges vilken typ av bolagsmän vardera bolagsman är och vilken insats som ska skjutas in i bolaget. Bolagsavtalet ska inte skickas in till Bolagsverket och kommer inte att bli offentligt.

Registrera verksamheten

Efter att bolagsmännen träffat ett bolagsavtal ska kommanditbolaget anmälas via verksamt.se. För att registrera ett kommanditbolag krävs följande uppgifter: namnförslag, verksamhetsbedömning, vilka som ska vara bolagsmän, vilka som ska vara firmatecknare. Genom registreraringen får kommanditbolaget sitt namn och organisationsnummer. Namnet skyddas i länet. Man kan söka skydd i även andra län. När bolaget är registrerat ansöker man om F-skatt och även momsregistrering och arbetsgivarregistrering om det är aktuellt.

 

Beslut av stämma att starta den ekonomiska föreningen, anta stadgar samt välja styrelse och revisor

Det krävs minst tre medlemmar för att starta en ekonomisk förening. För att starta föreningen ska dessa medlemmar ha en föreningsstämma där de antar föreningens stadgar. Stadgarna utgör föreningens regler och ska ange följande:

 • föreningens firma
 • den ort i Sverige där styrelsen ska ha sitt säte
 • ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art
 • den insats som varje medlem ska delta med i föreningen
 • hur insatserna ska fullgöras
 • om medlem får delta med en insats utöver vad denne är skyldig att delta med
 • bestämmelser om avgifter
 • antalet styrelsemedlemmar, revisorer och suppleanter
 • tiden för deras uppdrag
 • om särskilda regler ska gälla för att utse styrelsemedlem, revisor eller suppleant
 • om det ska finnas fullmäktige och i sådana fall regler för fullmäktige,
 • hur föreningsstämman ska sammankallas
 • vilka ärenden som ska avhandlas på föreningsstämman
 • föreningens räkenskapsår
 • fördelning av vinst
 • vad som ska ske med tillgångar när föreningen upplöses
 • om förlagsinsatser eller insatsemission ska förekomma och i sådana fall vad som gäller för dessa

Stadgarna ska skickas till Bolagsverket i samband med registrering av föreningen.  

Betala insats

När stämman har genomförts ska medlemmarna betala sin insats. Hur stor insats som ska betalas och hur insatsen ska betalas bestäms av stadgarna.

Anmäla föreningen till Bolagsverket

Efter att stämman har beslutat om att starta föreningen ska man registrera föreningen. För att föreningen ska registreras krävs följande uppgifter: namnförslag, verksamhetsbeskrivning, vilka som ska vara ledamöter och suppleanter, vilka som ska vara firmatecknare, kontaktuppgifter, föreningens stadgar samt protokoll från föreningsstämman. Föreningen får sitt organisationsnummer i och med registreringen. Föreningens namn skyddas i hela landet.

Bestämma syfte och namn

En ideell förening bildas genom att minst tre personer bestämmer syfte och ett namn. Man kan registrera föreningen hos Skatteverket men då måste föreningen skriva stadgar samt välja en styrelse. Stadgarna ska innehålla en utförlig beskrivning av föreningens ideella ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas i föreningen.

De personer som ska bilda föreningen skriver ett förslag till stadgar som ska fungera som föreningens regler.

Kalla till föreningsmöte

Därefter ska man kalla till ett föreningsmöte när föreningen ska bildas. På mötet ska man besluta om samt godkänna att föreningen har bildats, att stadgarna har antagits och att en styrelse har valts samt vilka som ingår i den.

Det är viktigt att man skriver ett protokoll under mötet där det framgår att man har beslutat kring ovanstående punkter. Det ska framgå vilka personer som ingår i styrelsen samt vilka styrelseposter de har. Protokollet ska sedan skrivas under av minst två personer. Därefter har föreningen bildats och blivit en juridisk person.

Ansök om organisationsnummer (frivilligt)

Det finns inget krav på att en ideell förening ska ha ett organisationsnummer. Dock måste föreningen ha ett organisationsnummer för att exempelvis hyra en lokal, starta ett bankkonto eller ansöka om bidrag. Organisationsnummer ansöker man om hos Skatteverket.

Kassa

Steg 1 - Välj kundtyp
Steg 2 - Välj leveranssätt
Hur vill du få dina dokument levererade
 • Saknas konto, skapas ett (kostnadsfritt). Alltid tillgängligt via vår tjänst.
Steg 1 - Företags- och användaruppgifter
Företagsuppgifter
Faktureringssätt
Kontaktuppgifter Denna person blir också administratör för kontot
Din varukorg
Alltid på Sign on
Uppgradera till abonnemang

Du får pengarna tillbaka om du uppgraderar till ett abonnemang inom 30 dagar.

Din varukorg är tom