1 st "Bas abbonemang" tillagd i varukorgen.

Guide
Guide

Arbetsgivaransvaret

Olika stora verksamheter har olika lagkrav på skriftliga dokument och rutiner i hantering av sin personal i vissa frågor. Oftast är det kopplat till hur många anställda en verksamhet har.

Här följer en guide av vilka generella krav som ställs för olika stora verksamheter. Ytterligare specifika regler kan dock finnas inom vissa branscher eller kollaktivavtalade områden, vilket inte omfattas här.

Innehållsförteckning
 1. Från 1 anställd
 2. Från 5 anställda
 3. Från 10 anställda
 4. Från 25 anställda
 5. Från 50 anställda
Kategori

Nedanstående gäller alla arbetsgivare

Nedanstående krav gäller varje år samt vid t ex personalförändringar, ändrade arbetssätt, förutsättningar, organisatoriska förändringar, ändringar av lokaler.

Krav

 • Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och mot diskriminering inom alla de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (dock inget krav på fullständig skriftlig dokumentation under 25 anställda). Arbetet innefattar även före en anställning sker, dvs. även arbetssökande
 • Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning/löneanalys varje år för att motverka diskriminering av lön och villkor pga. kön (dock inget krav på skriftlig handlingsplan under 10 anställda)
 • Fortlöpande undersöka och agera på tidiga signaler på ohälsa eller risk för skada. Att tidigt sätta in anpassningsåtgärder i arbetet i syfte att förebygga och minska risken för ohälsa, skada eller sjukskrivning
 • Beredskap och rutiner kring första hjälpen och krisstöd. Skriftliga anslag kring utrustning, ansvariga, telefonnummer etc
 • Om riskerna i arbetet är allvarliga ska skriftliga instruktioner för arbetet finnas
 • Policy mot kränkande särbehandling, rutiner och åtgärder
 • Skriftliga handlingsplaner av förbättringsområden inom arbetsmiljö
 • Skriftliga riskbedömningar vid viktiga förändringar i verksamheten (ej löpande arbete)
 • Skydda en visselblåsare mot repressalier vid rapportering av missförhållanden som är av allmänintresse
 • Vid uppsägning pga. arbetsbrist kan alla arbetsgivare frånta max tre personer från turordningslistan som bedöms vara av särskild betydelse för verksamheten (reglerna ändrades från och med 1 oktober 2022 och tidigare var regeln att arbetsgivare med färre än 10 anställde kunde undanta två anställda).

Olika omfattning beroende på verksamhet och lokal

Uppföljning, på nedanstående krav, ska göras minst varje år. I enklare anläggningar kan det räcka med muntliga genomgångar. Separata regelverk finns även för hantering av explosiva ämnen.

Krav

 • Brandövning och genomgång av brandskyddet. Brandskyddet ska dokumenteras
 • Skriftlig brandinstruktion (i föreskriften anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse)
 • Word 2010 7. Analysrapport för lönekartläggning - Innehåll
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Arbetsskada - Checklista
  Varukorg 236 kr
 • Excel 2010 5. Arbetsvärdering likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Brandskyddspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Checklista för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Checklista - Visselblåsare
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 IT-Skyddsrond - Protokoll
  Varukorg 796 kr
 • Excel 2010 4. Jämförelse av lika arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 6. Jämförelse av likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 3. Jämförelse av medellön och förmåner
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Krishantering - Handlingsplan vid arbetsplatsolycka
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Krishantering - Handlingsplan vid brand
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Krishantering - Handlingsplan vid rån, hot och våld
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Likabehandlingspolicy
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 2. Lönekartläggning - Checklista
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Policy - Visselblåsare
  Varukorg 556 kr
 • Word 2010 Riskbedömning vid organisationsförändringar
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Skyddsrondsprotokoll
  Varukorg 796 kr

Nedanstående gäller alla arbetsgivare från 5 anställda och uppåt

Krav

 • Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med fler än 5 anställda
 • Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och mot diskriminering inom alla de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (Dock inget krav på fullständig skriftlig dokumentation under 25 anställda). Arbetet innefattar även före en anställning sker, dvs. även arbetssökande
 • Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning/ löneanalys varje år för att motverka diskriminering av lön och villkor pga. kön (dock inget krav på skriftlig handlingsplan under 10 anställda)
 • Fortlöpande undersöka och agera på tidiga signaler på ohälsa eller risk för skada. Att tidigt sätta in anpassningsåtgärder i arbetet i syfte att förebygga och minska risken för ohälsa, skada eller sjukskrivning
 • Beredskap och rutiner kring första hjälpen och krisstöd. Skriftliga anslag kring utrustning, ansvariga, telefonnummer etc
 • Om riskerna i arbetet är allvarliga ska skriftliga instruktioner för arbetet finnas
 • Policy mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt handlingsplan och åtgärder när det uppstår
 • Skriftliga handlingsplaner av förbättringsområden inom arbetsmiljö
 • Skriftliga riskbedömningar vid viktiga förändringar i verksamheten (ej löpande arbete)
 • Skydda en visselblåsare mot repressalier vid rapportering av missförhållanden som är av allmänintresse

 • Vid uppsägning pga. arbetsbrist kan arbetsgivare med 10 anställda eller färre frånta max två personer från turordningslista som bedöms vara av särskild betydelse för verksamheten (från och med 1 oktober 2022 kan tre personer undantas för alla arbetsgivare).

Olika omfattning beroende på verksamhet och lokal

Uppföljning, på nedanstående krav, ska göras minst varje år. I enklare anläggningar kan det räcka med muntliga genomgångar. Separata regelverk finns även för hantering av explosiva ämnen.

Krav

 • Brandövning och genomgång av brandskyddet. Brandskyddet ska dokumenteras
 • Skriftlig brandinstruktion (i föreskriften anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse)
 • Word 2010 7. Analysrapport för lönekartläggning - Innehåll
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Ansvarsfördelning och roller inom arbetsmiljö
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Arbetsskada - Checklista
  Varukorg 236 kr
 • Excel 2010 5. Arbetsvärdering likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Brandskyddspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Checklista för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Checklista - Visselblåsare
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 IT-Skyddsrond - Protokoll
  Varukorg 796 kr
 • Excel 2010 4. Jämförelse av lika arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 6. Jämförelse av likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 3. Jämförelse av medellön och förmåner
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Krishantering - Handlingsplan vid arbetsplatsolycka
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Krishantering - Handlingsplan vid brand
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Krishantering - Handlingsplan vid rån, hot och våld
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Likabehandlingspolicy
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 2. Lönekartläggning - Checklista
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Policy - Visselblåsare
  Varukorg 556 kr
 • Word 2010 Riskbedömning vid organisationsförändringar
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Skyddsrondsprotokoll
  Varukorg 796 kr

Nedanstående gäller alla arbetsgivare från 10 anställda och uppåt

Nedanstående krav gäller varje år samt vid t ex personalförändringar, ändrade arbetssätt, förutsättningar, organisatoriska förändringar, ändringar av lokaler.

Krav 

 • Arbetsgivare ska ha mål, policy och rutiner inom sjuk & rehabilitering, krisstöd etc
 • Dokumenterade uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet, handlingsplan
 • Skriftlig rutin för arbetsmiljöarbetet och vem som gör vad
 • En skriftlig arbetsmiljöpolicy med rutiner och mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefer/arbetsledare eller andra som arbetar med uppgifter att förebygga risk för ohälsa och skada eller främja en god arbetsmiljö
 • Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och mot diskriminering inom alla de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (Dock inget krav på fullständig skriftlig dokumentation under 25 anställda). Arbetet innefattar även innan en anställning sker, dvs även arbetssökande.
 • Arbetsgivare med mellan 10-24 anställda ska skriftligt utvärdera föregående års arbete med likabehandling samt hur samverkansskyldigheten fullgjorts
 • Alla arbetsgivare ska varje år göra en lönekartläggning för att motverka diskriminering av lön och villkor pga. kön
 • Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska skriftligen dokumentera hela lönekartläggningsarbetet inklusive handlingsplan för jämställda löner
 • Fortlöpande undersöka och agera på tidiga signaler på ohälsa eller risk för skada. Att tidigt sätta in anpassningsåtgärder i arbetet i syfte att förebygga och minska risken för ohälsa, skada eller sjukskrivning. För arbetsgivare med fler än 10 anställda ska rutinerna kring arbetsanpassning vara skriftliga
 • Beredskap och rutiner kring första hjälpen och krisstöd. Skriftliga anslag kring utrustning, ansvariga, telefonnummer etc
 • Om riskerna i arbetet är allvarliga ska skriftliga instruktioner för arbetet finnas
 • Policy mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt handlingsplan och åtgärder när det uppstår.
 • Skriftliga handlingsplaner av förbättringsområden inom arbetsmiljö
 • Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med fler än 5 anställda
 • Skydda en visselblåsare mot repressalier vid rapportering av missförhållanden som är av allmänintresse (ytterligare krav tillkommer vid fler än 50 anställda)
 • Vid uppsägning pga. arbetsbrist kan alla arbetsgivare frånta max tre personer från turordningslistan som bedöms vara av särskild betydelse för verksamheten (reglerna ändrades från och med 1 oktober 2022 och tidigare var regeln att arbetsgivare med färre än 10 anställde kunde undanta två anställda).

Olika omfattning beroende på verksamhet och lokal

Uppföljning, på nedanstående krav, ska göras minst varje år. I enklare anläggningar kan det räcka med muntliga genomgångar. Separata regelverk finns även för hantering av explosiva ämnen.

Krav

 • Brandövning och genomgång av brandskyddet. Brandskyddet ska dokumenteras
 • Skriftlig brandinstruktion (i föreskriften anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse)
 • Word 2010 7. Analysrapport för lönekartläggning - Innehåll
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Ansvarsfördelning och roller inom arbetsmiljö
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Arbetsmiljöpolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Arbetsskada - Checklista
  Varukorg 236 kr
 • Excel 2010 5. Arbetsvärdering likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Checklista för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Checklista - Visselblåsare
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Delegering - Uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Drog- och missbrukspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 IT-Skyddsrond - Protokoll
  Varukorg 796 kr
 • Excel 2010 4. Jämförelse av lika arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 6. Jämförelse av likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 3. Jämförelse av medellön och förmåner
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Krishantering - Handlingsplan vid arbetsplatsolycka
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Krishantering - Handlingsplan vid brand
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Krishantering - Handlingsplan vid rån, hot och våld
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Likabehandlingspolicy
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 2. Lönekartläggning - Checklista
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Policy - Visselblåsare
  Varukorg 556 kr
 • Word 2010 Rehabiliteringspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Returnering av arbetsmiljöuppgifter
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Riskbedömning vid organisationsförändringar
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Rutiner och information för hantering av missbruk i arbetslivet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Sjuk- och rehabiliteringsprocessen - För arbetsgivaren
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Skyddsrondsprotokoll
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 8. Åtgärdsplan - Lönekartläggning
  Varukorg 396 kr

Nedanstående gäller alla arbetsgivare från 25 anställda och uppåt

Krav 

 • Anställda har en rätt att utse två ledamöter som personalrepresentanter i företagets styrelse
 • Arbetsgivare ska ha mål, policy och rutiner inom sjuk & rehabilitering, krisstöd etc
 • Dokumenterade uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet, handlingsplan
 • Skriftlig rutin för arbetsmiljöarbetet och vem som gör vad
 • En skriftlig arbetsmiljöpolicy med rutiner och mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefer/arbetsledare eller andra som arbetar med uppgifter att förebygga risk för ohälsa och skada eller främja en god arbetsmiljö
 • Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och motverka diskriminering inom alla de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetet innefattar även innan en anställning sker, dvs även arbetssökande.
 • Arbetsgivare med fler än 25 anställda ska varje år dokumentera hela sitt likabehandlingsarbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja likabehandling. Dokumentationen innefattar även utvärdering av föregående års arbete samt hur samverkansskyldigheten fullgjorts.
 • Varje år göra en lönekartläggning inkl. löneanalys för att motverka diskriminering av lön och villkor pga.
 • Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska skriftligen dokumentera hela lönekartläggningsarbetet inklusive handlingsplan för jämställda löner
 • Skriftlig handlingsplan för jämställda löner
 • Fortlöpande undersöka och agera på tidiga signaler på ohälsa eller risk för skada. Att tidigt sätta in anpassningsåtgärder i arbetet i syfte att förebygga och minska risken för ohälsa, skada eller sjukskrivning. För arbetsgivare med fler än 10 anställda ska rutinerna kring arbetsanpassning vara skriftliga
 • Beredskap och rutiner kring första hjälpen och krisstöd. Skriftliga anslag kring utrustning, ansvariga, telefonnummer etc.
 • Om riskerna i arbetet är allvarliga ska skriftliga instruktioner för arbetet finnas
 • Policy mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt handlingsplan och åtgärder när det uppstår.
 • Skriftliga handlingsplaner av förbättringsområden inom arbetsmiljö
 • Skriftliga riskbedömningar vid viktiga förändringar i verksamheten (ej löpande arbete)
 • Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med fler än 5 anställda
 • Skydda en visselblåsare mot repressalier vid rapportering av missförhållanden som är av allmänintresse (ytterligare krav tillkommer vid fler än 50 anställda)
 • Vid uppsägning pga. arbetsbrist kan alla arbetsgivare frånta max tre personer från turordningslistan som bedöms vara av särskild betydelse för verksamheten (reglerna ändrades från och med 1 oktober 2022 och tidigare var regeln att arbetsgivare med färre än 10 anställde kunde undanta två anställda).

Olika omfattning beroende på verksamhet och lokal

Uppföljning, på nedanstående krav, ska göras minst varje år. I enklare anläggningar kan det räcka med muntliga genomgångar. Separata regelverk finns även för hantering av explosiva ämnen.

Krav

 • Brandövning och genomgång av brandskyddet. Brandskyddet ska dokumenteras
 • Skriftlig brandinstruktion (i föreskriften anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse)
 • Word 2010 7. Analysrapport för lönekartläggning - Innehåll
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Ansvarsfördelning och roller inom arbetsmiljö
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Arbetsmiljöpolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Arbetsskada - Checklista
  Varukorg 236 kr
 • Excel 2010 5. Arbetsvärdering likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Brandskyddspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Checklista för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Checklista - Visselblåsare
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Delegering - Uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Drog- och missbrukspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 IT-Skyddsrond - Protokoll
  Varukorg 796 kr
 • Excel 2010 4. Jämförelse av lika arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 6. Jämförelse av likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 3. Jämförelse av medellön och förmåner
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Krishantering - Handlingsplan vid arbetsplatsolycka
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Krishantering - Handlingsplan vid brand
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Krishantering - Handlingsplan vid rån, hot och våld
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Likabehandlingspolicy
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 2. Lönekartläggning - Checklista
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Policy - Visselblåsare
  Varukorg 556 kr
 • Word 2010 Rehabiliteringspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Returnering av arbetsmiljöuppgifter
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Riskbedömning vid organisationsförändringar
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Rutiner och information för hantering av missbruk i arbetslivet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Sjuk- och rehabiliteringsprocessen - För arbetsgivaren
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Skyddsrondsprotokoll
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 8. Åtgärdsplan - Lönekartläggning
  Varukorg 396 kr

Nedanstående gäller alla arbetsgivare från 50 anställda och uppåt

Krav 

 • På större arbetsplatser ska ett särskilt vilrum inrymmas för att tillfälligt kunna ge möjlighet till vila vid akuta besvär. För mindre arbetsplatser ska det gå att ställa i ordning en tillfällig plats för vila vid behov
 • Vid arbetsställe med fler än 50 anställda ska en arbetsmiljökommitté upprättas
 • Anställda har en rätt att utse två ledamöter som personalrepresentanter i företagets styrelse
 • Arbetsgivare ska ha mål, policy och rutiner inom sjuk & rehabilitering, krisstöd etc
 • Dokumenterade uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet, handlingsplan
 • Skriftlig rutin för arbetsmiljöarbetet och vem som gör vad
 • En skriftlig arbetsmiljöpolicy med rutiner och mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefer/arbetsledare eller andra som arbetar med uppgifter att förebygga risk för ohälsa och skada eller främja en god arbetsmiljö
 • Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och motverka diskriminering inom alla de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (Dock inget krav på fullständig skriftlig dokumentation under 25 anställda). Arbetet innefattar även innan en anställning sker, dvs även arbetssökande.
 • Arbetsgivare med fler än 25 anställda ska varje år dokumentera hela sitt likabehandlingsarbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja likabehandling. Dokumentationen innefattar även utvärdering av föregående års arbete samt hur samverkansskyldigheten fullgjorts
 • Varje år göra en lönekartläggning för att motverka diskriminering av lön och villkor pga. kön
 • Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska skriftligen dokumentera hela lönekartläggningsarbetet inklusive handlingsplan för jämställda löner
 • Skriftlig handlingsplan för jämställda löner
 • Fortlöpande undersöka och agera på tidiga signaler på ohälsa eller risk för skada. Att tidigt sätta in anpassningsåtgärder i arbetet i syfte att förebygga och minska risken för ohälsa, skada eller sjukskrivning. För arbetsgivare med fler än 10 anställda ska rutinerna kring arbetsanpassning vara skriftliga.
 • Beredskap och rutiner kring första hjälpen och krisstöd. Skriftliga anslag kring utrustning, ansvariga, telefonnummer etc
 • Om riskerna i arbetet är allvarliga ska skriftliga instruktioner för arbetet finnas
 • Policy mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt handlingsplan och åtgärder när det uppstår
 • Skriftliga handlingsplaner av förbättringsområden inom arbetsmiljö
 • Skriftliga riskbedömningar vid viktiga förändringar i verksamheten (ej löpande arbete)
 • Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med fler än 5 anställda
 • Skydda en visselblåsare mot repressalier vid rapportering av missförhållanden som är av allmänintresse. Arbetsgivare med 50 eller fler anställda ska upprätta interna rapporteringskanaler för visselblåsning senast 17 december 2023. Det ska också finnas skrivna rutiner för hur man ska gå tillväga. För arbetsgivare med 250 eller fler ska dessa rapporteringskanaler upprättas senast från 17 juli 2022. Privata verksamheter, som har mellan 50-249 anställda, kan dela rapporteringskanal med andra t.ex. inom en koncern.
 • Vid uppsägning pga. arbetsbrist kan alla arbetsgivare frånta max tre personer från turordningslistan som bedöms vara av särskild betydelse för verksamheten (reglerna ändrades från och med 1 oktober 2022 och tidigare var regeln att arbetsgivare med färre än 10 anställde kunde undanta två anställda).

Olika omfattning beroende på verksamhet och lokal

Uppföljning, på nedanstående krav, ska göras minst varje år. I enklare anläggningar kan det räcka med muntliga genomgångar. Separata regelverk finns även för hantering av explosiva ämnen.

Krav

 • Brandövning och genomgång av brandskyddet. Brandskyddet ska dokumenteras
 • Skriftlig brandinstruktion (i föreskriften anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse)
 • Word 2010 7. Analysrapport för lönekartläggning - Innehåll
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Ansvarsfördelning och roller inom arbetsmiljö
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Arbetsmiljöpolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Arbetsskada - Checklista
  Varukorg 236 kr
 • Excel 2010 5. Arbetsvärdering likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Brandskyddspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Checklista för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Checklista - Visselblåsare
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Delegering - Uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Drog- och missbrukspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 IT-Skyddsrond - Protokoll
  Varukorg 796 kr
 • Excel 2010 4. Jämförelse av lika arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 6. Jämförelse av likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Krishantering - Handlingsplan vid arbetsplatsolycka
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Krishantering - Handlingsplan vid brand
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Krishantering - Handlingsplan vid rån, hot och våld
  Varukorg 796 kr
 • Excel 2010 3. Jämförelse av medellön och förmåner
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Likabehandlingspolicy
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 2. Lönekartläggning - Checklista
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Policy - Visselblåsare
  Varukorg 556 kr
 • Word 2010 Rehabiliteringspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Returnering av arbetsmiljöuppgifter
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Riskbedömning vid organisationsförändringar
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Rutiner och information för hantering av missbruk i arbetslivet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 Sjuk- och rehabiliteringsprocessen - För arbetsgivaren
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 Skyddsrondsprotokoll
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 8. Åtgärdsplan - Lönekartläggning
  Varukorg 396 kr

Kassa

Steg 1 - Välj kundtyp
Steg 2 - Välj leveranssätt
Hur vill du få dina dokument levererade
 • Saknas konto, skapas ett (kostnadsfritt). Alltid tillgängligt via vår tjänst.
Steg 1 - Företags- och användaruppgifter
Företagsuppgifter
Faktureringssätt
Kontaktuppgifter Denna person blir också administratör för kontot
Din varukorg
Alltid på Sign on
Uppgradera till abonnemang

Du får pengarna tillbaka om du uppgraderar till ett abonnemang inom 30 dagar.

Din varukorg är tom