1 st "Bas abbonemang" tillagd i varukorgen.

Arrende

Arrende är upplåtelse av jord mot betalning. Förenklat kan man säga att ett arrende är ett hyresavtal avseende mark eller byggnad. Den som upplåter sin mark för arrende kallas för jordägare. Den som får tillgång till marken kallas för arrendator.

Det finns fyra olika typer av arrenden: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Hur jorden ska användas bestämmer vilken form av arrende det är.

Den nämnd som medlar i arrendetvister och kan avgöra vissa tvister genom beslut kallas för Arrendenämnden.

En upplåtelse räknas som arrende om nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

  • Parterna har ingått ett avtal om upplåtelse av jord. 
  • Arrendatorn har rätt att aktivt använda jorden. 
  • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet. 
  • Arrendatorn har egen besittning till det upplåtna området. 
  • Om avtalet gäller jordbruks-, bostads- eller anläggningsarrende ska dessutom vara skriftligt.

Arrendetid 

Med arrendetid menas den tid som arrendatorn ska arrendera marken. Det finns olika bestämmelser kring arrendetid beroende vilken typ av arrende det gäller.

För gårdsarrenden får arrentiden aldrig vara kortare än fem år. Detta gäller oberoende på om det avtalats om en kortare tid i arrendeavtalet. I undantagsfall kan arrendenämnden lämna dispens för avtal på kortare tid. Arrendenämnden är en nämnd som medlar i arrentvister och kan avgöra flera av dessa tvister genom beslut. För sidoarrenden finns inget krav på arrendetid. Det är upp till jordägaren och arrendatorn att bestämma hur länge avtalet minst ska gälla. 

Jordbruksarrenden kan inte vara bindande i mer än 25 år. För de fall det gått mer än 25 år sedan avtalet skrevs under är det fritt fram för båda parterna att säga upp avtalet. 

Nyttjanderätt

En nyttjanderätt är en rätt att använda en eller flera fastigheter. Det kan också gälla en del av en fastighet. Det finns två typer av nyttjanderätt, total och partiell. En total nyttjanderätt innebär att arrendatorn har rätt till all form av användning av området. En partiell nyttjanderätt betyder att du har rätt att använda området i ett visst avseende, exempelvis för att fiska. 

En nyttjanderätt ska vara upplåten till en juridisk eller en fysisk person. Nyttjanderätten ska vara knuten till en viss fastighet. Det gäller för allmän nyttjanderätt, tomträtt och arrende.

Uppsägning och uppsägningstid

Huvudregeln är att ett arrendeavtal måste sägas upp för att upphöra att gälla. Både jordägaren och arrendatorn kan säga upp avtalet.

Det finns olika regler för uppsägning samt uppsägningstid för olika typer av arrenden. Vid jordbruksarrende, anläggningsarrende och bostadsarrende ska uppsägningen ske skriftligen. Vid lägenhetsarrende är det möjligt att säga upp avtalet muntligen, men då måste motparten godkänna uppsägningen skriftligt. 

Den som vill säga upp arrendeavtalet ska göra det en viss tid innan avtalets löptid går ut. Den tiden varierar beroende på vilken typ av arrende det handlar om samt hur lång löptiden är. 

Besittningsskydd 

Besittningsskydd innebär att arrendatorn inte behöver lämna arrendestället utan skäl och skyddet är beroende av vilken typ av arrende det är fråga om. Vid jordbruksarrende och bostadsarrenden har arrendatorn rätt att få förlängningsfrågan prövad av arrendenämnden. Vid anläggningsarrenden finns det ett indirekt besittningsskydd. Det innebär att arrendatorn måste flytta från marken om avtalet sägs upp, men kan ibland ha rätt till skadestånd från jordägaren. Denna regel gäller inte om arrendatorn saknar besittningsskydd. Det går även att avtala bort besittningsskyddet för anläggningsarrenden. Vid lägenhetsarrende finns det inget besittningsskydd för arrendatorn och arrendatorn har därför inte rätt att få förlängningsfrågan prövad av arrendenämnden.   

Byte av ägare 

Vid överlåtelse av en fastighet gäller arrendeavtalet normalt sett mot den nya ägaren om arrendeavtalet är skriftligt och tillträde till arrendestället skett före överlåtelsen. Arrendeavtalet fortsätter då att gälla mot den nya fastighetsägare enligt vad som står skrivet i avtalet.

Obegränsad åtkomst till ALLA dokument och guider!

Starta en prenumeration. Från 660 kr/mån.

Kassa

Välj kundtyp
Välj leveranssätt
Hur vill du få din leverans?
  • Saknas konto, skapas ett (kostnadsfritt). Alltid tillgängligt via vår tjänst.
Företags- och användaruppgifter
Företagsuppgifter
Faktureringssätt
Kontaktuppgifter Denna person blir också administratör för kontot
Din varukorg
Alltid på Sign on
Uppgradera till abonnemang

Du får pengarna tillbaka om du uppgraderar till ett abonnemang inom 30 dagar.

Din varukorg är tom