Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

GDPR

Artikel 30-register

De allra flesta organisationer behandlar regelbundet personuppgifter så som löneutbetalningar, inbetalning av medlemsavgifter, registrerar kontaktuppgifter och en rad andra uppgifter. De uppgifter som inte bara tillfälligt registreras eller behandlas måste finnas med i ett register, ett så kallat Artikel 30-register. För att vara säker på att ni lever upp till lagkraven bör ni föra register över all behandling av personuppgifter.

Finns som: Excel 2010

495 kr Köp

Befattningsbeskrivning - Dataskyddsombud

Ett dataskyddsombuds roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Befattningsbeskrivning - Dataskyddssamordnare

Dataskyddssamordnaren ska samordna och behandla personuppgifter inom organisationen och dess verksamheter.

Dataskyddssamordnaren ska vara kontaktperson till Datainspektionen och för registrerade.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

GDPR - Nulägesanalys

Det här dokumentet är en checklista för att analysera, medvetandegöra och kontrollera organisationens efterlevnad av Dataskyddsförordningen, GDPR.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Lagring och rensning av personuppgifter - Kundregister

Om ett kundregister innehåller uppgifter om fysiska personer omfattas kundregistret av Dataskyddsförordningen och dess bestämmelser. Är kunden privatperson är det givetvis personuppgifter som lagras men även när ett företag är kund insamlas oftast personuppgifter på kundföretagets kontaktpersoner.

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Lagring och rensning av personuppgifter - Medlemsregister

Förening bör reglera i sina stadgar hur personuppgifter ska hanteras. Vid ansökan om medlemskap ska information delges om hur personuppgifter lagras och behandlas. Ansökan bör innehålla ett avtal mellan medlem och förening gällande föreningens hantering av personuppgifter.

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Personuppgiftsbiträdesavtal

Dataskyddsförordningen ställer krav på att den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska ingå ett skriftligt avtal innan personen får agera såsom ett personuppgiftsbiträde. I personuppgiftsbiträdesavtalet ska det bland annat framgå att personuppgiftsbiträdet endast får behandla personuppgifter utifrån den personuppgiftsansvariges instruktioner och att personuppgiftsbiträdet måste vidta de säkerhets- och skyddsåtgärder som åvilas den personuppgiftsansvarige enligt Dataskyddsförordningen.

Personuppgiftbiträdets avtal ska innehålla och omfatta, men inte begränsas till:

 • Styrning från den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet ska endast agera utifrån denna styrning och dit hörande instruktioner
 • Sekretess och eller tystnadsplikt förbindelse/avtal
 • Befogenheter och skyldigheter för att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till hot och risker för behandling av personuppgifter
 • Bestämmelser om hantering av personuppgifter när personuppgiftbiträdets uppdrag avslutas

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Personuppgiftshantering - Uppförandekod

En uppförandekod (från engelskans Code of Conduct) är interna bestämmelser som anger hur företrädesvis personella resurser ska förhålla sig till organisationens (exempelvis företag, myndigheter) unika verksamhet och dess bestämmelser utifrån sin anställning och uppdrag.

Uppförandekod är starkt förknippat med anställdas sätt och förmågor att agera utifrån organisationens moraliska och etiska värdegrunder.

Uppförandekoden kännetecknar att organisationen tar ställning i olika mening och där det tydliggörs vilka gemensamma och grundläggande regler som gäller inom organisationen och dess verksamheter.

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Personuppgiftsincident - Anmälan

Enligt Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige göra anmälan till dataskyddsmyndighet vid inträffad personuppgiftsincident. Anmälan ska göras inom 72 timmar efter inträffad incident.

Den personuppgiftsansvarige ska även informera registrerade som berörts av personuppgiftsincidenten.

Detta dokument används internt för anmälning enligt uppsatta rutiner. Personuppgiftsincidenter som ska anmälas till Datainspektionen görs via deras e-tjänst.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Personuppgiftsincident - Riktlinjer

I Dataskyddsförordningen definieras en personuppgiftsincident utifrån två perspektiv:

 • En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av personuppgifter som behandlas
 • En säkerhetsincident som leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som behandlas

Då en personuppgiftsincident ägt rum ska den personuppgiftsansvarige vidta åtgärder för att förebygga och motverka oönskade händelseförlopp så att peronuppgiftsincidenten inte eskalerar, blir varaktig eller förvärras på annat sätt.

Den personuppgiftsansvarige har även ansvar för att anmäla personuppgiftsincidenter till utsedd dataskyddsmyndighet inom 72 timmar.

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Personuppgiftspolicy

Denna policy skapades för organisationens behandling av personuppgifter.
”Organisationen” är personuppgiftsansvarig. Organisationen ska säkerställa att kunders, samarbetspartners och interna resursers personuppgifter hanteras i enlighet med ändamålet med behandlingen.

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Rensning av personuppgifter - För anställda i privata företag

Arbetsgivare behöver ha en mängd personuppgifter om sina anställda. Det är anställningsavtal, lönespecifikationer, läkarintyg, rehabiliteringsplaner och mycket mer. Dataskyddsförordningen ställer krav på hur personuppgifter behandlas och att de ska rensas ut, gallras bort så snart de inte behövs.

Detta dokument innehåller gallringsrutiner för personuppgifter om anställda.

Finns som: Excel 2010

695 kr Köp

Rensning av personuppgifter - Medlemsregister

Förening bör reglera i sina stadgar hur personuppgifter ska hanteras. Vid ansökan om medlemskap ska information delges om hur personuppgifter lagras och behandlas. Ansökan bör innehålla ett avtal mellan medlem och förening gällande föreningens hantering av personuppgifter.

Finns som: Word 2010 med makroExcel 2010

495 kr Köp

Rensning av personuppgifter - Sökande till tjänster

Arbetsgivare behöver ha en mängd personuppgifter om sina anställda. Det är anställningsavtal, lönespecifikationer, läkarintyg, rehabiliteringsplaner och mycket mer. Dataskyddsförordningen ställer krav på hur personuppgifter behandlas och att de ska rensas ut, gallras bort så snart de inte behövs.

Detta dokument innehåller gallringsrutiner för personuppgifter om sökande till tjänster.

Finns som: Excel 2010

495 kr Köp

Rensning av personuppgifter - Tidigare anställda

Arbetsgivare behöver ha en mängd personuppgifter om sina anställda. Det är anställningsavtal, lönespecifikationer, läkarintyg, rehabiliteringsplaner och mycket mer. Dataskyddsförordningen ställer krav på hur personuppgifter behandlas och att de ska rensas ut, gallras bort så snart de inte behövs.

Detta dokument innehåller gallringsrutiner för personuppgifter om före detta anställda.

Finns som: Excel 2010

495 kr Köp

Samtycke till behandling och lagring av personuppgifter

Avtal om samtycke för att inhämta, behandla samt lagra personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp